Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csodakút Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csodakút Óvoda
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda Aprajafalva Tagóvodája

Gyógypedagógus (autizmus spektrumzavar pedagógiája szakirány)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.11.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1214 Budapest, Béke tér 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az SNI gyermekek fejlesztése a munkaköri leírás és a Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 326/2013 (VIII.30.) Kormányrendelet (pedagógus életpályamodell szerint) az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Gyógypedagógus (autizmus spektrumzavar szakirány),

        Óvodai nevelésben szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

        3 hónap próbaidő vállalása

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű pedagógiai elhivatottság, gyermekcentrikusság, csapatmunka, igényes munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő igazolása,

        A Pályázat Kiírója tájékoztatja a Pályázót, hogy a pályázati eljárással összefüggésben a pályázata továbbításra kerül a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda fenntartójához is, így kérjük pályázatának részeként nyújtsa be kifejezett, önkéntes, írásbeli nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul mind a Kiíró, mind a fenntartó általi személyes adatainak kezeléséhez!

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 061-211-3343 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csodakút Óvoda címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T-9-137/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Gyógypedagógus (autizmus spektrumzavar pedagógiája szakirány).         Postai úton, a pályázatnak a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csodakút Óvoda címére történő megküldésével (1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 110. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T-9-137/2019, valamint a munkakör megnevezését: Gyógypedagógus (autizmus spektrumzavar pedagógiája szakirány).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokról a jogszabályban meghatározott eljárást követően a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda vezetője dönt. Nyertes pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges, amely igazolja a KJT 20§ (4) és (5) bekezdéssel való megfelelést. A pályáztató/elbíráló fenntartja a pályázat elbírálási határidejének 15 nappal való meghosszabbításának jogát, továbbá a pályázat eredménytelenné nyilvánítását.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda a fenntartó - Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata - jóváhagyásával az alábbi juttatásokat biztosítja az óvodapedagógus munkakört betöltő munkavállalóknak: • Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (III. 06.) számú, a 2019. évi költségvetésről szóló rendelete, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVIII. tv., (Szja tv.), valamint az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. tv., (EHO tv.) alapján Cafetéria, melynek keretösszege 2019. évben: nettó 108.000 Ft/fő • Az önkormányzat döntése alapján „Csepeli pedagógus pótlék” adása 40.000 Ft/hó összegben • A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II.26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint utazási költségtérítés • Képzések, továbbképzések támogatása a továbbképzési programban és a beiskolázási tervben foglaltak szerint • Eseti helyettesítés díjazása a belső helyettesítések elrendeléséről szóló vezetői utasítás alapján. • Gyakornok besorolású pedagógus esetén egyéb pótlékot is biztosítunk.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.