Mélykúti Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Mélykúti Polgármesteri Hivatal

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6449 Mélykút, Petőfi tér 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. pont Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint a helyi önkormányzati rendeletek alapján kivethető adókkal kapcsolatos ügyintézés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Helyi iparűzési adóbevallások, adatbejelentések feldolgozása, ezekkel kapcsolatos döntések előkészítése, bejelentések, kérelmek intézése; ügyfelekkel való kapcsolattartás; adókötelezettségek elmulasztása esetén megfelelő szankciók alkalmazása; talajterhelési díjjal kapcsolatos ügyintézés. Adóellenőrzések lefolytatása a helyi iparűzési adó és a talajterhelési díj vonatkozásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, valamint a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.(III.7.)Korm. rendelet 1. melléklet 19. pontja II. besorolási osztály szerinti képesítés,

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány bemutatása arra vonatkozóan, hogy a pályázó büntetlen előéletű, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz,

        iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen korlátozó, vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kinevezés esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn

        pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázatának tartalmát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik

        pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatály alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/77/560-002 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mélykúti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6449 Mélykút, Petőfi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I./2865/2019. , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Mélykúti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6449 Mélykút, Petőfi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I./2865/2019., valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6449 Mélykút, Petőfi tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázati anyagok tapasztalatai alapján - a polgármester egyetértésével - a jegyző hozza meg a döntést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Mélykút Város Önkormányzat Hirdetőtáblája - 2019. július 30.

        Mélykút Város honlapja - 2019. július 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatói jogkör gyakorlója 6 hónap próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.melykut.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.