Mohács Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kanizsai Dorottya Múzeum és Könyvtár

Igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.11.08. - 2024.11.07.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7700 Mohács, Kisfaludy Károly utca 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Magasabb vezetői megbízás keretében végzi a jogszabályban meghatározottak szerinti és az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálást, irányítását, ellenőrzését, az intézmény törvényes működésének biztosítását, az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség vagy jogász vagy közgazdász szakképzettség,,

        Szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Horvát vagy szerb vagy szlovén nyelvből min. középfokú általános C típusú nyelvvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz.

        Az iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata.

        A szakmai gyakorlat igazolása.

        90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány.

        Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program.

        Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat.

        A 150/1992. Korm. rend. 6/G. § (1) bekezdésében előírt tanfolyam megléte, vagy határidőre történő elvégzéséről nyilatkozat.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a Képviselő-testület döntéshozó ülésén kéri-e a pályázati eljárás napirendnek a zárt ülésen való tárgyalását.

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható-e,

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. november 8. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kovács Mirella nyújt, a 06-69-505-521 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mohács Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7700 Mohács, Széchenyi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7518/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Mohács Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7700 Mohács, Széchenyi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7518/2019, valamint a munkakör megnevezését: Igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mohacs.hu - 2019. augusztus 1.

        Mohács Város Önkormányzata hirdetőtáblája - 2019. augusztus 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.