Ferenczy Múzeumi Centrum - Szentendre

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ferenczy Múzeumi Centrum - Szentendre

festő-restaurátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2000 Szentendre, Fő tér 2-5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Önálló restauráló, konzerváló tevékenységet folytat a múzeumi szervezet teljes képzőművészeti gyűjteménye számára, egyeztetve és együttműködve a művészettörténész-kurátor munkatársakkal. Az intézmény kiállítási tervének megfelelően kiállításokhoz állapotfelméréseket és restaurálásokat végez. Biztosítja a megelőző állományvédelmet, a műtárgy környezet helyes kialakítását, és rendszeres ellenőrzését. Munkáját rendszeresen dokumentálja, a restaurálásokhoz kapcsolódó adminisztrációt végzi, valamint a munkákhoz kapcsolódó adatbázisokat vezeti.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, festő-restaurátor,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        múzeumi szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        jogosítvány, idegennyelv tudás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, nyilatkozat arról, hogy a bírálatban résztvevők a pályázat anyagát megismerhetik, nyilatkozat arról, hogy 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtásra kerül a jogviszony létesítésekor

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ferenczy Múzeumi Centrum - Szentendre címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Fő tér 2-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A/67-5/2019 , valamint a munkakör megnevezését: festő-restaurátor.         Postai úton, a pályázatnak a Ferenczy Múzeumi Centrum - Szentendre címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Fő tér 2-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: A/67-5/2019, valamint a munkakör megnevezését: festő-restaurátor.

vagy

        Elektronikus úton titkarsag@muzeumicentrum.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl vagy hiányosan benyújtott pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.Az elektronikusan benyújtott pályázat akkor érvényes, ha az előírt dokumentumok megküldése szkennelt változatban megtörtént. A kinevezésről előkészítő bizottság javaslata alapján a múzeumigazgató dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.