Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal
Költségvetési és Adóigazgatási Osztály

gazdasági vezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012.(III.7.) Korm. rend. 1. sz. melléklet 19. pont I. besorolási osztály

Ellátandó feladatok:

Az osztály munkájának szervezése, irányítása;éves költségvetés kidolgozása, az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának fenntartása érdekében az osztály feladatkörébe tartozó képviselő-testületi, bizottsági ülések előterjesztéseinek előkészítése és azok végrehajtása, előirányzat módosítások előkészítése, állami támogatások igénylése, módosítása, elszámolása; pénzügyi gazdálkodási szabályzatok elkészítése, aktualizálása; féléves,háromnegyed éves, éves beszámolók elkészítése; részvétel pályázatok kidolgozásában; belső kontrollfolyamatok működtetése, fejlesztése; kapcsolattartás a külső ellenőrzéssel, számlavezető pénzintézettel, államkincstárral; költségvetés végrehajtásának, valamint az önkormányzat likviditási helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése; elemi költségvetés és költségvetési beszámolók elkészítése, ellenőrzése, adósságot keletkeztető ügyletekkel (hitelek) kapcsolatos feladatok, helyi adókkal kapcsolatos feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A gazdasági vezető ellátja az államháztartásról szóló törvényből, annak végrehajtásáról szóló Korm.rendeletben meghatározott feladatokat;


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Költségvetési és Adóigazgatási Osztály

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 11

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, és emellett okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 150.§ (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség ,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll a Kttv. 39.§(1) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkakörének részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;

        a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint készített fényképes szakmai önéletrajz, figyelemmel a Kttv. 45. (4) bekezdésére is;

        szerepeljen a számvitelről szóló törvény 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és rendelkezzen könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedéllyel;

        nem áll fenn a Kttv. 84.-85.§ szerinti összeférhetetlenség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        önkormányzati területen szerzett pénzügyi szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        gyakorlott szintű ASP program ismerete;

        közigazgatási vizsgák (alapvizsga, szakvizsga) megléte;

        költségvetési szervnél szerzett vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint készített fényképes szakmai önéletrajz, figyelemmel a Kttv. 45. (4) bekezdésére is;

        iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolatai;

        a számvitelről szóló törvény 151.§ (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban történő szereplés igazolása és a tevékenység ellátására jogosító engedély másolata

        szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolatai;

        előnyt igazoló iratok másolatai, amennyiben azokkal a pályázó rendelkezik;

        nyilatkozat/hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez;

        nyilatkozat a Kttv. 84-85.§ szerinti összeférhetetlenségről;

        nyilatkozat/hozzájárulás, hogy sikeres pályázat esetén vállalja az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben meghatározott vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítését;

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó magyar állampolgár

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy nem áll a Kttv. 39.§ (1) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkakörének részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna nyújt, a 0642-520-500 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TPH/8250-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TPH/8250-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezető.

        Személyesen: Polgármesteri Hivatal Titkársága, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. I. emelet 103.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a jegyző bírálja el a polgármester egyetértésével. Kinevezéskor 6 hónapos próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Tiszavasvári Város honlapja - 2019. július 9.

        Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2019. július 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül. A kiíró fenntartja a jogot, hogy érvényes pályázatok esetén is a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszavasvari.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.