Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár

Igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig terjedő időtartam-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata az intézmény irányítása, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, a felelős költségvetési gazdálkodás, szakszerű és törvényes intézményi működtetés, alapító okiratok szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval és a különböző szakmai szervekkel. Döntés az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet jogszabály a hatáskörébe utal. Az intézményben dolgozók munkájának irányítása, ellenőrzése. A Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a hatályos jogszabályokban biztosított, hatáskörébe utalt munkáltatói jogok gyakorlása. A fenntartó felé beszámoló készítése az intézmény működéséről, tevékenységéről.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992.(XI.20.) Kormányrendelet rendelkezései,valamint a Képviselő-testület által az adott magasabb vezetői beosztásra megállapított határozott időre szóló kereset kiegészítés rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 6/A § (1), vagy 6/B § (5), vagy 6/E § (1) bekezdéseiben előírt végzettség;,

        magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz;

        18. életév betöltése;

        cselekvőképesség;

        büntetlen előélet, nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok; és nem áll a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (1) bekezdés a) pontja szerinti végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatály alatt;

        vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;

        a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 6/A § (1), vagy 6/B § (5) vagy 6/E § (1) bekezdéseiben foglaltak szerinti szakmai gyakorlat;

        a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/A § (1), vagy 6/E § (1) bekezdéseiben foglaltak szerinti kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése, kivéve ha a hivatkozott Korm. rendelet 6/B § (5) bekezdése szerinti kulturális intézménytípus intézményvezetővel szemben támasztott követelményeinek megfelel;

        a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/E § (1) bekezdésben foglaltak szerinti tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret, kivéve ha a hivatkozott Korm. rendelet 6/A § (1) vagy 6/B § (5) bekezdései szerinti kulturális intézménytípus intézményvezetővel szemben támasztott követelményeinek megfelel;

        a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető;

        a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/G § (2) bekezdése alapján a megbízást követő két éven belül az integrált kulturális intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyútó, legalább 60 órás képzést kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni, kivéve ha a Korm. rendelet 6/G (3) bekezdés szerinti mentesítési követelményeknek megfelel;

        a Kjt. 41. § (1) és (2) bekezdéseinek való megfelelés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        1-3 év vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz;

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program;

        végzettséget tanúsító bizonyítványok, szakmai gyakorlatot, valamint az egyéb képzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolatai;

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, valamint emellett tanúsítja, hogy nem áll a 1997. évi CXL. törvény 94.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt;

        nyilatkozat/hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;

        hozzájárulás, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerhetik;

        nyilatkozat a Kjt. 41. § (1) és (2) bekezdései szerinti összeférhetetlenségről;

        nyilatkozat/hozzájárulás, hogy sikeres pályázat esetén vállalja az egyes vagyonnyilatkozat–tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben meghatározott vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását;

        nyilatkozat, hogy – pályázatával kapcsolatban – az elbíráló üléseken kívánja-e zárt ülés megtartását, illetve nyilvános ülés esetén a személyes adatainak zártan történő kezelését;

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó magyar állampolgár vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusszal rendelkezik;

        nyilatkozat annak vállalásáról,hogy megbízása esetén a megbízást követő két éven belül a Kormányrendelet 6/G § (2) bekezdése szerinti tanfolyamot elvégzi, vagy ellenkező esetben csatolja ezen kötelezettség alóli mentességet igazoló dokumentumokat;

        előnyt jelentő feltétel fennállása esetén, a vezetői gyakorlat igazolását alátámasztó dokumentumok

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szőke Zoltán polgármester nyújt, a 42/520-500 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TPH/8550-1/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Igazgató (magasabb vezető).         Postai úton, a pályázatnak a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TPH/8550-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: Igazgató (magasabb vezető).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Képviselő-testület az általa felkért, a Kjt. szerint előírt, szakértői bizottság írásbeli véleményezését követő első ülésen bírálja el. A pályázat kiírója kizárja a pályázat elbírálásából azon pályázót, akinek a pályázata érvénytelen ( különösen: aki a pályázat részeként benyújtandó dokumentumokat nem csatolja hiánytalanul, aki határidőn túl nyújtja be, a hatósági erkölcsi bizonyítvány nem a feltüntetett jogszabályi hivatkozás által lett beadva). A pályázat kiírója fenntartja a

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Tiszavasvári Város Önkormányzatának honlapja - 2019. augusztus 5.

        Tiszavasvári Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján való kifüggesztés - 2019. augusztus 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszavasvari.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.