Balassagyarmati Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szentgyörgyi István Általános Iskola

tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2643 Diósjenő, Kossuth L. út 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladatellátás munkaköri leírás szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, tanító,

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Motivációs levél

        Végzettséget és korábbi munkaviszonyokat igazoló dokumentumok másolatai

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány megléte a kinevezés feltétele (büntetlen előélet, ill. nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt)

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-30-552-9933 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Balassagyarmati Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17. II. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/112/1225/2019 , valamint a munkakör megnevezését: tanító.         Postai úton, a pályázatnak a Balassagyarmati Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 17. II ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/112/1225/2019, valamint a munkakör megnevezését: tanító.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17. II. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse, vagy a pályázati kiírást visszavonhassa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Balassagyarmati Tankerületi Központ hirdetőtáblája - 2019. július 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/balassagyarmat honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.