Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. november 1 -2024. október 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Ifjúság út 8.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Intézményvezető beosztás betöltésére óvodapedagógus közalkalmazotti munkakörben kerül sor. Az intézmény tevékenységének irányítása, az intézményegységek ( Fülemüle Természetvédő Óvoda, Minimanó Óvoda, Lurkó-Kuckó Óvoda, Varázsceruza Óvoda) munkájának koordinálása, jogszerű működésének biztosítása, az ehhez kapcsolódó gazdálkodási, pedagógiai, igazgatási, személyzeti feladatok ellátása a hatályos jogszabályokban, az alapító okiratban, valamint a fenntartói és egyéb szakmai irányító szervezetek útmutatásaiban foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet, valamint a Képviselő-testület által az adott magasabb vezetői beosztásra megállapított határozott időre szóló kereset kiegészítés rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges, az Nkt. 3. számú mellékletben felsorolt felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség;

        pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;

        óvodapedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat;

        magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz;

        cselekvőképesség;

        18. életév betöltése;

        büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20.§ (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok; és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt;

        a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető;

        a Kjt 41.§ (1) és (2) bekezdéseinek való megfelelés;

        a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus- munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás;

        a pályázóval szemben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 67.§ (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség nem áll fenn;

        vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        1-3 év hasonló munkakörben szerzett vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes fényképes szakmai önéletrajz;

        az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is részletező program;

        végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata;

        előnyt igazoló okiratok másolatai, amennyiben azzal a pályázó rendelkezik;

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, valamint emellett tanúsítja, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatály alatt;

        nyilatkozat arról, hogy a – pályázatával kapcsolatban – az elbíráló üléseken kívánja-e zárt ülés megtartását, illetve nyilvános ülés esetén a személyes adatainak zártan történő kezelését;

        a pályázó hozzájárulását arról, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerhetik;

        nyilatkozat/hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;

        nyilatkozat a Kjt. 41. § (1) és (2) bekezdései szerinti összeférhetetlenségről;

        nyilatkozat, hogy a pályázóval szemben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 67.§ (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség nem áll fenn;

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó magyar állampolgár vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusszal rendelkezik;

        nyilatkozat/hozzájárulás arról, hogy a sikeres pályázat esetén vállalja az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben meghatározott vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ostorháziné dr.Kórik Zsuzsanna jegyző nyújt, a 42/520-500 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TPH/5907-10/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető (magasabb vezető).         Postai úton, a pályázatnak a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TPH/5907-10/2019, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető (magasabb vezető).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Képviselő-testület az általa felkért, a Kjt. szerint előírt, szakértői bizottság írásbeli véleményezését követő első ülésén bírálja el. A pályázat kiírója kizárja a pályázat elbírálásából azon pályázót, akinek a pályázata érvénytelen ( különösen: aki a pályázat részeként benyújtandó dokumentumokat nem csatolja hiánytalanul, aki határidőn túl nyújtja be, a hatósági erkölcsi bizonyítvány nem a feltüntetett jogszabályi hivatkozás által lett beadva).

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatási és Kulturális Közlöny - szerkesztőség által meghatározott időpont

        Tiszavasvári Város Honlapja - 2019. július 30.

        Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztés - 2019. július 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást érvényes pályázatok esetén is indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa. A pályázat beadásával a pályázó egyúttal minden, a pályázati kiírásban meghatározott feltételt magára nézve kötelezőnek elfogad. Az érvénytelen pályázatot benyújtókat, valamint a nem nyertes pályázókat e-mailben értesítjük.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszavasvari.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.