Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. november 1. - 2024. október 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1135 , Jász utca 33-35.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- a múzeumi kulturális menedzser munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátása; - az intézmény szakszerű és törvényes működésének felelős biztosítása; - az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogok gyakorlása; - az intézmény képviselete; - az intézmény alaptevékenységének, illetve múzeumi és műemlékvédelmi dokumentációs feladataihoz kapcsolódó egyéb feladatainak megvalósítása, koordinálása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        Legalább 5 éves vezetői gyakorlat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Francia, német vagy spanyol nyelvből további egy, államilag elismert középfokú, C típusú nyelvvizsgával igazolt nyelvismeret

        A pályázó a pályázat benyújtásának időpontjában rendelkezzen mesterfokozatú végzettséggel és szakirányú szakképzettséggel vagy jogász, vagy közgazdász szakképzettséggel.

        A pályázó rendelkezzen a végzettségének és a szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlattal.

        Büntetlen előélet.

        Magyar nyelvtudás.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, Műszaki egyetemi végzettség ,

        öt évet meghaladó vezetői gyakorlat

        publikációs és egyetemi oktatói tapasztalat

        MBA diploma

        tudomány kandidátusa vagy PhD vagy DLA fokozat

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ címére történő megküldésével ( MMA Titkársága, Személyügyi és Bérszámfejtési Osztály, 1368 Budapest, Pf. 242. , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 123-1/2019/MMA-SZ , valamint a beosztás megnevezését: igazgató (magasabb vezető), múzeumi kulturális menedzser .         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ címére történő megküldésével (1062 , Andrássy út 101. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 123-1/2019/MMA-SZ, valamint a munkakör megnevezését: igazgató (magasabb vezető), múzeumi kulturális menedzser .

        Elektronikus úton MMA Titkársága, Személyügyi és Bérszámfejtési Osztály részére a szemelyugy@mma.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a pályázati határidő lejártát követő tizennégy napon belül a megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A bizottság a pályázókat rangsorolja. A megbízásra kerülő igazgató személyéről - a bizottság véleményének ismeretében - az MMA elnöke, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mma.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.