Bajai Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bajai Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Intézményegység-vezető (készségfejlesztő iskolai intézményegység) (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.09.23-2024.09.22.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6500 Baja, Barátság tér 18.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Készségfejlesztő iskola intézményegység vezetése, szakmai munkájának a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és a KK belső utasításainak megfelelő módon történő irányítása. A munkaköri leírásban jelzett feladatok végzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, gyógypedagógus (autizmus spektrumzavar pedagógiája szakirány, tanulásban akadályozottak vagy értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirány vagy logopédia),

        Foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt nem áll,

        Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,

        Cselekvőképesség,

        Legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

        A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

        Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az intézményegység szakmai vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

        Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata

        A pályázó legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével)

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

        A pályázó szakmai önéletrajza

        A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a megadott személyes adatainak a jelen pályázattal összefüggő kezeléséhez

        Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. szeptember 23. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-79/795-214 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bajai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (6500 Baja, Kenderes utca 5-7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/022/00552-1/2019 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményegység-vezető (készségfejlesztő iskolai intézményegység).         Postai úton, a pályázatnak a Bajai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (6500 Baja, Kenderes utca 5-7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/022/00552-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: Intézményegység-vezető (készségfejlesztő iskolai intézményegység).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a tankerületi igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Bajai Tankerületi Központ honlapja (http://kk.gov.hu/baja)

        Az intézmény honlapja (http://www.specialbaja.hu/)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a Bajai Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá „ PÁLYÁZAT - Bajai Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény intézményegység-vezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/baja honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.