Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8648 BALATONKERESZTÚR, Iskola utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 39-40. §-a, valamint az 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 64. §-a szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú szociális szakképzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakképzettség, szociológus, felekezeti szociális munkás, viselkedéselemző, közösségi szociális munkás, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, család- és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus, játék- és szabadidő-szervező tanár, addiktológiai konzultáns vagy gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember,

        Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        saját gépjármű

        helyismerettel rendelkező

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Német nyelvből nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

        ezen a területen végzett tapasztalat előnyt jelent - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Alap szintű Informatikai rendszerismeret,

Elvárt kompetenciák:

        kiváló szintű jogszabályi tájékozottság, ismeretek gyakorlati alkalmazása, tolerancia, empátia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló oklevél fénymásolata, a pályázó nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, motivációs levél

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; az 1997. évi XXXI. tv. 10/A. § (2) A gyermekvédelmi rendszerben foglalkoztatni kívánt személy a jogviszony létesítését megelőzően aa) hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy az (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn és ab) nyilatkozik arról, hogy az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

        jogosítvány másolata és a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja saját gépjárműve használatát a munkakör betöltéséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pungor-Horváth Barbara nyújt, a 06-85-376-296 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ címére történő megküldésével (8648 Balatonkeresztúr, Iskola utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 81/2019 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ címére történő megküldésével (8648 Balatonkeresztúr, Iskola utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 81/2019, valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

        Személyesen: Pungor-Horváth Barbara, Somogy megye, 8648 BALATONKERESZTÚR, Iskola utca 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásnak megfelelő pályázót az Intézményvezető személyesen meghallgatja. A pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázatot (pl. hiányos, késve érkezett, stb.) a pályázatot kiíró figyelmen kívül hagyja, de minden pályázót írásban értesít a pályázatának eredményéről és a sikertelen pályázati anyagokat visszaküldi. A pályázatot kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Az intézményfenntartó Társulásban részt vevő önkormányzatok székhelyén a szokásos módon

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.