Szegedi Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Deák Ferenc Gimnázium

rajz- és vizuális kultúra - bármely szakos gimnáziumi tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.01.05. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6723 Szeged, József Attila sugárút 118-120.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Rajz és vizuális kultúra tantárgy oktatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) előmenetel és az illetmény megállapítás tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2013 (VIII.30.) Kormányrendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, az Nkt. 3. számú melléklet 6. pontja alapján meghatározott, egyetemi szintű vagy – az általános iskolai tanár kivételével – mesterfokozatú –, a tantárgynak megfelelő szakos tanár illetve a Nkt. 98. §-ában meghatározottak,

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló iratok másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 62/620-180 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (6723 Szeged, József Attila sugárút 118-120. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/062/04671-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: rajz- és vizuális kultúra - bármely szakos gimnáziumi tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (6726 Szeged, Bal fasor 17-21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/062/04671-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: rajz- és vizuális kultúra - bármely szakos gimnáziumi tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról - az intézményvezető javaslata alapján - a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés 2020.01.05-ig határozott időre helyettesítés céljából keletkezik, majd 2020.01.06-től kölcsönös megelégedettség esetén határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonnyá alakulhat.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.