Fejér Megyei Kormányhivatal

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Fejér Megyei Kormányhivatal
Bicskei Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

gyámügyi (szak)ügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2060 Bicske, Szent István út 7-11.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatkör

Ellátandó feladatok:

Gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

• védelembevétellel kapcsolatos feladatok, • nevelésbevétellel kapcsolatos feladatok, • szülői felügyelettel kapcsolatos feladatok, • kapcsolattartással kapcsolatos feladatok, • gondnoksági ügyek.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) Fejér Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, • felsőoktatásban szerzett szakképzettség, vagy érettségi végzettség és OKJ szerinti, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szakképesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, köz(igazgatás)szervező,

        Közigazgatási - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklet szerinti, fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz, Végzettséget igazoló dokumentumok másolata, Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, Nnyilatkozat arról, hogy a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 95. §-ában meghatározott összeférhetetlenség (a kormánytisztviselőre vonatkozó együttalkalmazási tilalom és összeférhetetlenség) a pályázat benyújtásakor fennáll-e.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-22-795-824; +36-70-436-4047 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fejér Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (2060 Bicske, Szent István út 7-11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FE/04/2603-2/2019. , valamint a munkakör megnevezését: gyámügyi (szak)ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Fejér Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FE/04/2603-2/2019., valamint a munkakör megnevezését: gyámügyi (szak)ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 2060 Bicske, Szent István út 7-11. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előszűrés az önéletrajz és a motivációs levél alapján történik; a személyes meghallgatásra a behívottak közül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a foglalkoztatott személyéről; a kinevezésre 6 hónap próbaidő kikötésével kerül sor; a személyes meghallgatáson eredetiben bemutatandó iratok: végzettséget, képesítést igazoló oklevelek, bizonyítványok; a pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer - 2019. június 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.