Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

múzeumigazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.01.01-2024. 12. 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3060 Pásztó, Múzeum tér 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkatársak felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) törvény végrehajtásáról, művészeti, közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő kérdések rendezéséről szóló 150/1992.(XI.20.)Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakirányú,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        - kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenységet végez, - büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, - cselekvőképes legyen, - a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - szakmai önéletrajz, - tudományos szakmai publikációinak jegyzéke, - az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás idejére – 5 évre - szóló vezetési program, - képesítést igazoló iratok közjegyző által hitelesített másolata, vagy eredeti okiratok, - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, - nyilatkozat arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléshez, továbbításához.Hiánypótlásnak helye nincs.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bartus László nyújt, a 06/30-547-5996 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10196-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Pásztói Múzeum múzeumigazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10196-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: Pásztói Múzeum múzeumigazgató.

        Személyesen: Farkas Attila polgármester, Nógrád megye, 3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtási határidejét követő 60 napon belül a Képviselő- testület ülésén. A Képviselő- testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.paszto.hu - 2019. június 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.paszto.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.