Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal
Földhivatali Osztály

földmérési szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Rudnay Sándor tér 2.

Ellátandó feladatok:

Földmérési és térképészeti hatósági feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

-Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis állami alapadat tartalmában bekövetkezett változások, a változásokhoz kapcsolódó sajátos célú földmérési munkák minősítése és záradékolása. -A felmérési, térképezési és területszámítási hibák kijavítása. -Ügyfélfogadási feladatok ellátásban való részvétel. -A terepi és térképi állapot összhangjának biztosítása érdekében időszakonként helyszínelési feladatok ellátása. -Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével és a telekalakítási eljárások lefolytatásával járó földmérési feladatok ellátásában történő részvétel. -A földmérési szakterület vonatkozásában benyújtott észrevételek, panaszok kivizsgálása. -A szakterületi szakmai jelentések, beszámolók összeállításában történő közreműködés

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) valamint a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Személyügyi Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, felsőoktatásban agrár képzési területen földmérő és földrendező mérnöki szakon szerzett szakképzettség, vagy műszaki képzési területen földmérő és térinformatikai mérnöki szakon szerzett szakképzettség, vagy okleveles építőmérnöki, okleveles erdőmérnöki, okleveles bányamérnöki vagy okleveles térképész, építőmérnöki szakterületen szerzett üzemmérnöki vagy mérnöki szakképzettség, ha rendelkezik a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló miniszteri rendeletben meghatározott számú kredittel, vagy informatikai képzési területen mérnökinformatikus szakon szerzett szakképzettség, vagy műszaki földtudományi szakon szerzett szakképzettség, ha rendelkezik a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről szóló miniszteri rendeletben meghatározott számú kredittel. Érettségi végzettség és az OKJ szerinti a feladatközhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés,

        Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása

        A Kit. 82.§ (2) bekezdés szerinti kizáró okok hiánya

        felhasználói szintű számítógépes ismeretek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        „B” kategóriás jogosítvány és legalább egy év vezetési gyakorlat

        közigazgatási alap, vagy szakvizsga

        szakterületen eltöltött idő

Elvárt kompetenciák:

        jó kommunikációs és problémamegoldó képesség,

        konfliktushelyzetek kezelésének képessége,

        megbízhatóság, terhelhetőség,

        a saját munka önálló szervezésének képessége, önálló, felelősségteljes munkavégzésre való alkalmas,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 87/2019.(IV.23.) számú Korm.rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok fénymásolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, („büntetlen előéletű, vele szemben a Kit. 82.§ (3) és (4) bekezdésben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, valamint a 82.§ (2) bekezdésében meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll”) vagy annak igényléséről szóló igazolás

        Adatkezelési nyilatkozat a pályázati anyagban szereplő személyi adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséről

        Nyilatkozat arról, hogy a Kit. 95.§-aiban meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor fennáll-e

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 33/510-185 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal címére történő megküldésével (2500 Esztergom, Bottyán János utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KE/12/562-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: földmérési szakügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal címére történő megküldésével (2500 Esztergom, Bottyán János utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KE/12/562-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: földmérési szakügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Bottyán János utca 3. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal vezetője és az Esztergomi Járási Hivatal vezetője bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kormanyhivatal.hu - 2019. június 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa és 30 napon belül új pályázatot írjon ki.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.