Miskolci Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Tudásvagyon Hasznosítás Igazgatóság
Pályázati és Tudástranszfer Központjába

igazgató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. november 1-től legfeljebb 2024. október 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3515 Miskolc-Egyetemváros, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Miskolci Egyetem Pályázati és Tudástranszfer Központjának, valamint az Központhoz közvetlenül beosztott közalkalmazottak munkájának szervezése, irányítása, felügyelete. Kapcsolattartás a kari vezetőkkel és szervezetekkel, a pályázatok megvalósítását szervező menedzsment teamekkel az Egyetemen folyó pályázati feladatok folyamatos figyelemmel kísérése, a pályázatok pillanatnyi helyzetének áttekintése és naprakész nyilvántartása érdekében. Kapcsolattartás a pályázati rendszereket felügyelő, irányító, meghatározó intézmények vezetőivel, aktív részvétel az Egyetem, valamint a környezete K+F és innovációs tartalmú stratégiai terveinek előkészítésében, összeállításában. Aktív részvétel az Egyetem pályázatainak előkészítésében, megvalósításában, megvalósításának irányításában. Az Egyetem pályázati tevékenységéhez kapcsolódó szerződéskötési folyamatok, szervezése, irányítása. A pályázatfigyelési tevékenységnek, a pályázati nyilvántartási rendszer működésének valamint a pályázati kontrollingnak a biztosítása, statisztikai jelentések összeállítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény; a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet, a Miskolci Egyetem Kollektív Szerződése, továbbá a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Legalább 4 éves – lehetőleg oktatási intézménynél szerzett – vezetői tapasztalat vagy projekt vezetői beosztás.

        A Kjt. 20/B. § (2) bekezdésének megfelelően a vezető beosztás ellátására megbízást azt kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

        A pályázónak büntetlen előéletűnek kell lennie, és meg kell felelnie a Miskolci Egyetem szabályzataiban rögzített, az igazgatókra vonatkozó általános követelményeknek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Projektvezetői tapasztalat.

        Pénzügyi, számviteli, jogi végzettség.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 46/565-023 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Egyetem címére történő megküldésével (3515 Miskolc-Egyetemváros, Kancellária Hivatal . A/4. épület I. emelet ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KT/773/2019. , valamint a munkakör megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Egyetem címére történő megküldésével (3515 Miskolc, Miskolc-Egyetemváros - -. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KT/773/2019., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3515 Miskolc-Egyetemváros, Kancellária Hivatal . A/4. épület I. emelet 125. szoba.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beadott pályázatokat a véleményező-előkészítő bizottság véleménye, javaslata alapján a Miskolci Egyetem Szenátusa rangsorolja. Az igazgatót a Miskolci Egyetem Kancellárja bízza meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://www.uni-miskolc.hu/allas-palyazatok

        Észak-Magyarország című napilap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A vezető beosztásra benyújtott pályázati anyagoknak legalább a következőket kell tartalmazniuk: a) részletes szakmai önéletrajz, b) vezetői tapasztalatok, vezetői gyakorlat bemutatása, c) vezetői elképzelések: ca) motiváció, cb) helyzetértékelés, cc) vezetői program összefoglalása, d) nyilatkozatok: da) összeférhetetlenségi nyilatkozat, db) az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot a vonatkozó jogszabály és az egyetem szervezeti és működési szabályzata szerint erre jogosult személyek, bizottságok és testületek megismerhetik, dc) nyilatkozat az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyáról, jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeli behatároltságáról, e) végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló oklevelek, bizonyítványok hiteles másolata, f) három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. A pályázatokat egy eredeti, két másolati példányban a Miskolci Egyetem Kancellárjához címezve, postai úton, vagy személyesen az Egyetem Kancellária Hivatalába (3515 Miskolc-Egyetemváros, A/4. épület I. emelet 125. szoba) kell benyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-miskolc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.