Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szent István Király Múzeum

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, a megbízástól számított 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Fő utca 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény feladata a megyei hatókörű városi múzeumi feladatok ellátása, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtése, nyilvántartása, megőrzése és restaurálása, tudományos feldolgozása és publikálása, valamint kiállításokon és más módon történő bemutatása, közművelődési és közgyűjteményi feladatok biztosítása. Az igazgató feladata és felelőssége az intézmény és telephelyei szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkörök gyakorlása, folyamatos együttműködés a gazdálkodási feladatokat ellátó Székesfehérvári Intézményi Központtal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség, vagy jogász, vagy közgazdász szakképzettség,,

        tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret,

        végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat,

        kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenység,

        a megbízás időpontjában rendelkezik vezetői gyakorlattal,

        jogász vagy közgazdász képzettségű pályázó kivételével az államháztartási, vezetési ismereteket nyújtó legalább 120 órás képzést elvégezte, vagy vállalja, hogy a megbízástól számított 2 éven belül e képesítést megszerzi,

        magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

        a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudással rendelkezik,

        büntetlen előéletű, nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

        nem áll a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott büntetőeljárás hatálya alatt,

        magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,

        vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai életrajz önálló dokumentumként,

        a szakmai vagy a szakirányú tudományos tevékenység bemutatása,

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program

        iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést, tanúsító okiratok másolata,

        nyelvismeretet tanúsító okirat másolata,

        az államháztartási vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzésének igazolása, vagy nyilatkozat, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül vállalja,

        nem az intézmény közalkalmazottja esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,

        szakmai gyakorlatról, vezetői gyakorlatról szóló igazolás,

        nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

        nyilatkozat, hogy hozzájárul a kormányrendeletben meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez

        nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja

        nyilatkozat, hogy hozzájárul a személyes adatait tartalmazó pályázati dokumentáció honlapon történő közzétételéhez, vagy pályázatának zárt ülésen történő tárgyalását kéri

        nyilatkozat, hogy a pályázattal kapcsolatos adatkezelési tájékoztatót megismerte és tudomásul vette.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mazzag Károlyné dr, nyújt, a 06/22/537-189 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 448/2019 , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 448/2019, valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

        Személyesen: Mazzag Károlyné dr., Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a 150/1992. (XI. 20.) Korm. r. 7. §-ában foglalt személyekkel kiegészülve a Humán Közszolgálati Szakbizottság véleményezi. Az igazgatót a Közgyűlés bízza meg, az 1997. évi CXL. törvény 45. § (4) bek. szerint a miniszter egyetértési jogot gyakorol. Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén a Kjt. 21/A § (4) bek. foglaltak kivételével 4 hónap próbaidő kerül kikötésre. A pályázat benyújtási határidejének lejártát követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szekesfehervar.hu/állásajánlatok, - 2019. augusztus 1.

        Polgármesteri Hivatal - 2019. augusztus 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázattal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató a www.szekesfehervar.hu/adatvédelem oldalon érhető el.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.