Állatorvostudományi Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Állatorvostudományi Egyetem
Pénzügyi, Számviteli és Kontrolling Osztály

3 fő ügyvivő szakértő (klinikai/üzemeltetési gazdasági vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1078 Budapest, István utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az ellenőrzése alá rendelt szervezeti egységek tekintetében: aláírási jogok gyakorlása (ellenőr, pénzügyi ellenjegyző, érvényesítő); a kötelezettségvállalások (megrendelők, szerződések) dokumentációjának ellenőrzését követően az előírásoknak megfelelő jognyilatkozatok aláírása; az ellenőrzés keretében kiemelten figyeli az előírt mellékletek és a szükséges aláírások meglétét, a beszerzési előzményeket, a pénzügyi központ, funkcióterület, főkönyvi szám, ÁFA kódok helyes alkalmazását, a készlet- és tárgyi eszköz besorolások helyességét, a főkönyv és analitika egyezőségét; az alkalmazott könyvviteli rendszerben folyamatosan figyelemmel kíséri a rögzített adatokat, hibák esetén intézkedik azok kijavításáról; javaslatot tesz az alkalmazott költségfelosztási módszerek és eszközök módosítására; felelős a megbízható és valós képet mutató adatszolgáltatások input adatainak rendelkezésre állásáért; figyelemmel kíséri a bevételek teljesülését, intézkedik a követelések hatékony érvényesítése érdekében; a keretgazdálkodás rendszerében figyelemmel kíséri a keretek alakulását; készpénzes elszámolások ellenőrzése; adatszolgáltatások, jelentések összeállítása a vezetői igényeknek megfelelően; kapcsolattartás a szervezeti egységek adminisztrátoraival, munkájuk támogatása, ellenőrzése. Az érintett szervezeti egységgel együttműködve elő- és utókalkulációk készítése, a szükséges információk bekérése, ellenőrzése, a keletkezett dokumentáció nyilvántartása. Önköltségszámítás elvégzése, dokumentálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, /egyetemi végzettség (pénzügy/számvitel/kontrolling),

        Mérlegképes könyvelő szakképzettség

        Számítógép felhasználói szintű ismerete

        Hasonló munkakörben szerzett legalább 3-5 éves tapasztalat

        Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet

        Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet szerint

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőoktatási intézményben szerzett tapasztalat

        Államháztartási mérlegképes könyvelői szakképzettség

        Könyvelői programokban szerzett jártasság

        SAP program ismerete

Elvárt kompetenciák:

        Önálló, precíz munkavégzés,

        Jó kommunikációs készség.,

        Terhelhetőség, megbízhatóság.,

        Komplex szemlélet,

        Proaktívitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes, fényképes szakmai önéletrajz, bérigény megjelölésével.

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás másolata.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul (2011. évi CXII. tv. 5.§ (1) bekezdés b.) pontja);

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati dokumentumok hitelességét, a referenciák valódiságát a munkáltató ellenőrizhesse.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. Emberi Erőforrás, Bér-és Munkaügyi osztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BMO/4671-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: 3 fő ügyvivő szakértő (klinikai/üzemeltetési gazdasági vezető).         Postai úton, a pályázatnak a Állatorvostudományi Egyetem címére történő megküldésével (1078 Budapest, István utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BMO/4671-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: 3 fő ügyvivő szakértő (klinikai/üzemeltetési gazdasági vezető).

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1078 Budapest, István utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőben beérkező pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről a pályázók e-mailben, telefonon vagy postai úton tájékoztatást kapnak. A munkáltató fenntartja a jogát a többfokozatos kiválasztási folyamat lebonyolítására, illetve a nemleges válasz jogával is élhet. Az elutasított pályázatok iratanyagait – amennyiben a pályázó 90 napon belül nem veszi át – megsemmisítjük. A pályázathoz csatolandó okmányokat fénymásolatban kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        ÁTE honlapja www.univet.hu/hu/egyetem/allaspalyazatok - 2019. június 19.

        ÁTE hirdetőtábla - 2019. június 19.

        Profession.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

4 hónap próbaidő, bér megegyezés szerint.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.