Berettyóújfalui Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Angol-földrajz vagy angol-informatika szak

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4211 Ebes, Széchenyi tér 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános iskolában a szaknak megfelelő tanári feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, /egyetemi szintű, a szaknak megfelelő tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 98.§ (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

        Magyar állampolgárság,

        Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,

        Cselekvőképesség,

        A pályázó vállalja a Hajdúszoboszlói Járás illetékességi területén történő munkavégzést.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

        Fényképes szakmai önéletrajz,

        Végzettséget igazoló dokumentumok másolata,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez,

        Motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +3652565023 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/081/00013-5/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Angol-földrajz vagy angol-informatika szak.         Postai úton, a pályázatnak a Berettyóújfalui Tankerületi Központ címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/081/00013-5/2019, valamint a munkakör megnevezését: Angol-földrajz vagy angol-informatika szak.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető véleményének kikérése után, az alkalmazásról a Tankerületi Központ Igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat benyújtásakor a következő iktatószámra szíveskedjen hivatkozni: TK/081/00013-5/2019. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának, valamint a pályázat visszavonásának a jogát a Berettyóújfalui Tankerületi Központ fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.