Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal
Építésügyi Osztály

építésügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Bottyán János utca 3.

Ellátandó feladatok:

A járási hivatal illetékességi területére vonatkozóan elsőfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jogszabályokban, továbbá a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában és az Esztergomi Járási Hivatal mindenkori Ügyrendjében megjelölt, valamint a Kormánymegbízott és az Esztergomi Járási Hivatal vezetője által a kormányhivatalra nézve kötelező hatállyal kiadott utasítások által meghatározott, építésügyi szakügyintézéssel kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) valamint, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Személyügyi Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, érettségi végzettséggel szakirányú (építészeti) szakképesítés,

        Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, építészmérnöki vagy építőmérnöki főiskolai végzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki szakképesítés,

        hatósági ügyintézés területén szerzett tapasztalat/ szakmai tapasztalat

        építésügyi vizsga

        közigazgatási szakvizsga

        „B” kategóriás jogosítvány és legalább egy év vezetési gyakorlat

Előnyt jelentő kompetenciák:

        jó kommunikációs és problémamegoldó képesség

        határozottság

        magabiztosság

        megbízhatóság

        együttműködési és konfliktuskezelési képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 87/2019.(IV.23.) számú Korm.rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok fénymásolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, („büntetlen előéletű, vele szemben a Kit. 82.§ (3) és (4) bekezdésben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, valamint a 82.§ (2) bekezdésében meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll”) vagy annak igényléséről szóló igazolás

        Nyilatkozat arról, hogy a Kit. 95.§-aiban meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor fennáll-e

        Adatkezelési nyilatkozat a pályázati anyagban szereplő személyi adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 33/795-034 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal címére történő megküldésével (2500 Esztergom, Bottyán János utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KE/12/561-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: építésügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal címére történő megküldésével (2500 Esztergom, Bottyán János utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KE/12/561-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: építésügyi ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Bottyán János utca 3. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal vezetője és az Esztergomi Járási Hivatal vezetője bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kormanyhivatal.hu - 2019. június 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa és 30 napon belül új pályázatot írjon ki.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.