Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Kecskeméti Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály

útügyi feladatok

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Szent István körút 19/A.

Ellátandó feladatok:

A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben meghatározott útügyi feladatok ellátása Bács-Kiskun megyére kiterjedő illetékességgel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A BKMKH Kecskeméti Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályának feladat- és hatáskörébe tartozó útügyi feladatok vonatkozó jogszabályok szerinti ellátása, közforgalmú közlekedési építmények építésének, korszerűsítésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezésével kapcsolatos hatósági eljárások lefolytatása, döntések előkészítése, építéshatósági engedélyezési eljárások során közlekedési szakhatósági hatáskör gyakorlása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, Közlekedésmérnök, építőmérnök, építészmérnök, igazgatásszervező vagy jogász végzettség,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Utak és építményeik hatósági engedélyeivel kapcsolatos eljárásokban, vagy tervezésében, építésében és fenntartásában szerzett tapasztalat

        közigazgatási gyakorlat

        közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga/közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzés

Elvárt kompetenciák:

        megbízhatóság, felelősségvállalás,

        problémamegoldó-, és önálló munkavégzési képesség,

        ügyfél-orientáltság,

        együttműködési, konfliktuskezelési képesség,

        terhelhetőség, pontos, precíz munkavégzés,

        szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz

        hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy a kormányzati szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű, illetve nem áll kormánytisztviselői foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatai

        az egyéb pályázati feltételek meglétét igazoló okmányok, illetve azok másolatai

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyi adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul (ennek hiánya esetén pályázati anyaga elbírálás nélkül, automatikusan törlésre/visszaküldésre kerül)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 76/795-125 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BK/TH/01187-33/2019 , valamint a munkakör megnevezését: útügyi feladatok.         Postai úton, a pályázatnak a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BK/TH/01187-33/2019, valamint a munkakör megnevezését: útügyi feladatok.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. 14. emelet .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kormanyhivatal.hu - 2019. június 10.

        www.bkmkh.hu - 2019. június 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.