Demjén Község Önkormányzata Képviselő-Testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Demjéni Varázs Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2024.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3395 Demjén, Petőfi út 18.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A magasabb vezetői, óvodavezetői megbízással kapcsolatos feladatok ellátása. Az intézmény vezetése és képviselete, az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok ellátása, a szakmai munka irányítása. Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a nevelési célkitűzések megvalósítása. Az intézményi szabályzatok elkészítése és aktualizálása. A gazdálkodási szabályzatok betartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        motivációs levél

        szakmai önéletrajz

        az intézmény vezetésére vonatkozó program

        szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések

        végzettséget és szakképzettséget, pedagógus szakvizsga meglétét, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata

        a pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréshez hozzájárul

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kívánja-e a pályázatot elbíráló testületi ülésen zárt ülés tartását

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fodor Géza nyújt, a 36/550-300 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Demjén Község Önkormányzata Képviselő-Testülete címére történő megküldésével (3395 Demjén, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: D/1340-1/2019 , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Demjén Község Önkormányzata Képviselő-Testülete címére történő megküldésével (3395 Demjén, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: D/1340-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Személyesen: Fodor Géza polgármester, Heves megye, 3395 Demjén, Kossuth tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Demjén Község honlapja, www.demjen.hu - 2019. június 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.demjen.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.