Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mélykút Város Önkormányzat

mezőőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6449 Mélykút, Petőfi tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvényben meghatározott feladatok; így különösen a termőföldek őrzése, valamint a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési jelek vagyonvédelme, köteles a feladatának ellátása során tudomására jutott bűncselekményről, valamint – ha saját intézkedésének a feltételei nem állnak fenn – a tudomására jutott szabálysértésről a rendőrséget vagy az ügyben hatáskörrel rendelkező más szervet haladéktalanul értesíteni, illetve a hatáskörrel rendelkező szerv eljárását.kezdeményezni; jogszabályban meghatározott esetben helyszíni bírság kiszabása; tevékenysége ellátása során együttműködik a jogszabályban megjelölt szervekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        18. életév betöltése

        a mezőőrök és hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998 (IV.30.) FM rendeletben meghatározott mezőőri vizsga megléte

        pályázóval szemben nem állnak fenn az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés ellen fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 5. § (2) és (3) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középiskola/gimnázium,

        Legalább 1 év mezőőri gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        fegyvertartási engedély sörétes lőfegyverre

        B kategóriás jogosítvány

        saját tulajdonú gépjármű

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést, mezőőri vizsga, esetleges előnyt jelentő feltételek meglétét igazoló okiratok másolatai;

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen korlátozó, vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt;

        a pályázó nyilatkozata a Kjt. 41. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségről;

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hagy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;

        szakmai önéletrajz;

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arra vonatkozóan, hogy pályázóval szemben az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012.évi CXX. törvény 5. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn;

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hagy a pályázatának tartalmát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik;

        pályázó nyilatkozata arról, hogy – pályázatával kapcsolatban – képviselő-testületi ülés keretében kívánja-e zárt ülés megtartását.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Tamás polgármester nyújt, a 06/77/560-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6449 Mélykút, Petőfi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I./2692/2019. , valamint a munkakör megnevezését: mezőőr.         Postai úton, a pályázatnak a Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (6449 Mélykút, - a település közigazgatási területe. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I./2692/2019., valamint a munkakör megnevezését: mezőőr.

        Személyesen: hétfőtől péntekig 8.00 és 12.00 óra között a Polgármesteri Hivatal 4. számú irodájában, Bács-Kiskun megye, 6449 Mélykút, Petőfi tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Mélykút Város Önkormányzat Hirdetőtáblája - 2019. június 25.

        Mélykút Város honlapja - 2019. június 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatói jogkör gyakorlója 4 hónap próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.melykut.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.