Miskolci Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

az Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet
Rezervoármechanikai és Bányászati Kémiai Osztályára

tudományos főmunkatárs II.

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3515 Miskolc-Egyetemváros, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tudományos főmunkatárs feladata meghatározó módon való részvétel az Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet tudományos feladatainak kidolgozásában, a végrehajtás irányításában és ellenőrzésében, a kutatócsoport munkájának összefogása és irányítása a geokémia, a kőzettan és a mikrotektonika területén. Az elért kutatási eredmények kiemelkedő színvonalú közzététele. Rendszeres és sokrétű kapcsolat tartása tudományterületének gyakorlati tevékenységével, pályázati csoportok tevékenységének összefogása.. Az Intézet kutatási-fejlesztési programjához kapcsolódóan önálló kutatások végzése, önálló projektvezetés törekvés kutatási, szakmai és pályázati források megbízások elnyerésére/megszerzésére. Részvétel a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény; a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet, a Miskolci Egyetem Kollektív Szerződése, továbbá a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Geológus MSc végzettség.

        Földtudományi területen szerzett PhD fokozat.

        Legalább egy, a szakmájában hasznosítható idegen nyelvből államilag elismert középfokú komplex (B2) vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga, illetve azzal egyenértékű nyelvtudás.

        Legalább 10 éves kutatói-oktatói gyakorlat.

        Több éves kutatóintézeti szakmai tapasztalat.

        A pályázónak büntetlen előéletűnek kell lennie, és meg kell felelnie a Miskolci Egyetem szabályzataiban rögzített, a tudományos főmunkatársra vonatkozó követelményeknek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        A Miskolci Egyetemmel fennálló jogviszony.

        Kutatási projektvezetői tapasztalatok.

        Nemzetközi pályázati tapasztalatok.

        B kategóriás jogosítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 46/565-023 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Egyetem címére történő megküldésével (3515 Miskolc-Egyetemváros, Kancellária Hivatal . A/4. épület I. emelet ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KT/711-3/2019. , valamint a munkakör megnevezését: tudományos főmunkatárs II..         Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Egyetem címére történő megküldésével (3515 Miskolc, Miskolc-Egyetemváros - -. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KT/711-3/2019., valamint a munkakör megnevezését: tudományos főmunkatárs II..

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3515 Miskolc-Egyetemváros, Kancellária Hivatal . A/4. épület I. emelet 125. szoba.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beadott pályázatokat a véleményező-előkészítő bizottság és az Intézet oktatóinak értekezletén kialakított vélemény alapján az Intézeti Tanács rangsorolja. A rangsorolt pályázatok közül választva a Miskolci Egyetem Rektora létesíthet közalkalmazotti jogviszonyt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://www.uni-miskolc.hu/allas-palyazatok

        Észak-Magyarország című napilap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázathoz csatolni kell: a) részletes szakmai önéletrajz, amelynek tartalmaznia kell a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, szakmai díjait, idegennyelv-tudását is b) az oktatott tantárgyak listája és az azokat felvett hallgatók száma az utolsó 8 befejezett szemeszterben, amennyiben rendelkezik ilyennel c) publikációk és az azokra történt független hivatkozások jegyzéke d) a szakmai alkotások jegyzéke e) a legfontosabbnak tartott oktatási-kutatási pályázatban, illetve K+F munkában való részvétel és témavezetés felsorolása, a végzett munka %-os arányának becslésével és a pályázat teljes támogatási, illetve szerződéses összegével együtt, azzal, ha pályázó további, e ponthoz tartozó tevékenységeit is felsorolhatja f) a külföldi utazások felsorolása azok céljával együtt g) a hazai és külföldi konferenciákon való részvételek és tevékenységek (szervezés, rendezés, lebonyolítás, előadások) felsorolása h) a hazai és külföldi szakmai-tudományos közéletben való részvétel bemutatása, i) nyilatkozat a pályázó munkaviszonyáról, jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeli behatároltságáról, j) az adatvédelmi nyilatkozat, k) 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, l) nyilatkozat az kutatói-oktatói /szakmai gyakorlatban töltött időtartamról, annak helyéről, megjelölve annak kezdetét és végét, valamint az oktatott tárgyak címét, m) a pályázat feltételeként előírt kutatói-oktatói / szakmai gyakorlatban töltött időtartam csökkentésére, ill. a doktori képzésben töltött időtartam beszámítására vonatkozó kérelem. A következő okiratok hiteles másolatát kell csatolni: a) mesterfokozatot és szakképzettséget igazoló oklevél, b) a szükséges nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány, c) PhD vagy azzal egyenértékű tudományos fokozatot igazoló oklevél. A pályázatokat egy eredeti és két másolati példányban a Miskolci Egyetem Rektorához címezve, postai úton, vagy személyesen a ME Kancellária Hivatalába (3515 Miskolc-Egyetemváros, A/4. épület I./125. sz.) kell benyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-miskolc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.