Tarján Község Jegyzője

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tarjáni Polgármesteri Hivatal

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2831 Tarján, Rákóczi u. 39.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Hatósági, továbbá pénzügyi és számviteli feladatkör (1. melléklet 14. és 19. pont II. besorolási osztály szerinti végzettség, szakképesítés szerint.)

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozó adóigazgatási feladatok: adók kivetése; adózók értesítése és nyilvántartásba vétele; nyilvántartások vezetése; adó- és talajterhelési díj bevallások feldolgozása; adókönyvelés; kérelmek döntésre való előkészítése; ellenőrzések lefolytatása; adóhátralékok behajtása; adók módjára történő behajtások teljesítése; hatósági bizonyítványok kiadása; ügyfelek fogadása és tájékoztatása iparűzési, telek-, építmény- és gépjárműadó ügyekkel kapcsolatosan; kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral, illetékes járási hivatalokkal, állami adóhatósággal - és adatszolgáltatás ezen szervek részére; munkakör kapcsán statisztikai jelentések készítése; időszakos zárási feladatok elvégzése és ezekről adatszolgáltatás; évenkénti beszámoló készítése az adóhatósági munkáról; az önkormányzati ASP-rendszer adó- és irat-szakrendszerének kezelése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben, a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényben, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényben és az önkormányzati rendeletekben foglaltak végrehajtása az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvényben és a vonatkozó egyéb jogi normákban szabályozottak szerint.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 14. és/vagy 19. pont alatt a II. besorolási olysztályban előírt végzettség, szakképzettség, szakirányú képesítés megléte

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Német nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        önkormányzati ASP Adó-szakrendszerének ismerete

        önkormányzati adóigazgatásban szerzett gyakorlat

        "B" kategóriás jogosítvány

        közigazgatási alapvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján készített, fényképpel ellátott (szakmai) önéletrajz

        iskolai végzettségeket, képesítéseket tanúsító okmányok egyszerű másolata

        hatósági erkölcsi bizonyítvány (kinevezést követő 30 napon belül)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak - a pályázati eljárással összefüggésben történő - megismeréséhez, kezeléséhez hozzájárul

        nyilatkozat a 6 hónapos próbaidő vállalásáról

        nyilatkozat arról, hogy a 2011. évi CXCIX. törvény 84-85.§-aiban szabályozott együttalkalmazási tilalom vagy összeférhetetlenség fennáll-e

        motivációs levél (kézzel írt)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-34/372-613 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tarjáni Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2831 Tarján, Rákóczi u. 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TPH/1547/2019. , valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Tarjáni Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2831 Tarján, Rákóczi út 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TPH/1547/2019., valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Komárom-Esztergom megye, 2831 Tarján, Rákóczi u. 39. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beadási határidőt követően a pályázók személyes meghallgatására kerül sor, ezért fontos a pályázatban telefonszám vagy elektronikus levélcím megadása. A pályázatokat a polgármester egyetértésével a jegyző bírálja el. A meghallgatást követően a kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével jön létre. A kiíró fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A sikertelenül vagy eredménytelenül pályázók részére a pályázati anyag csak külön kérelem esetén kerül visszaküldésre. A pályázati e

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Tarján Község Önkormányzatának honlapja - 2019. június 24.

        Tarjáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2019. június 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tarjan.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.