Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Károly Megyei Könyvtár

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.12.01.-2024.11.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az igazgató az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, felelős az intézmény szakszerű és törvényes működtetéséért. A könyvtári feladatok ellátása mellett magasabb vezetői megbízás keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását, az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) valamint a Kjt. végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet alapján. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        - büntetlen előélet és, hogy a pályázó nem álljon könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        - cselekvőképesség

        - a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás

        - iskolai végzettség: 1. szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség vagy 2. nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség és az Országos Képzési Jegyzék szerinti segédkönyvtáros szakképesítés

        - tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret (Ennek hiányában a 2020. január 01-jét megelőzően megbízott magasabb vezetőnek a megbízást követő két éven belül kell igazolnia tárgyalásszintű idegennyelv-ismeretét. Igazolás hiányában a megbízást vissza kell vonni.)

        - az iskolai végzettségnek, szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat,

        - vezetői gyakorlat

        - az iskolai végzettségnek, szakképzettségnek vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése,

        - egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - motivációs levél

        - fényképes szakmai önéletrajz

        - az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program

        - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        - iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i)

        - idegennyelv-ismeretet igazoló okirat(ok) másolata(i) (államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat másolata vagy a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás másolata)

        - szakmai gyakorlat igazolása

        - vezetői gyakorlat igazolása

        - tudományos tevékenység igazolására kutatási, publikációs vagy oktatási munkák bemutatása, projektben való részvétel igazolása

        - foglalkozás-egészségügyi orvosi igazolás a pályázó egészségügyi alkalmasságáról

        - a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése és/vagy vezetői megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

        - a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése és/vagy vezetői megbízása esetén a Kjt. 41-44. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn vagy azt megszünteti,

        - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a közgyűlésen a zárt ülésen történő tárgyalást kéri vagy sem.

        - a pályázó nyilatkozata arról, hogy az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programja Veszprém város honlapján megjelentetésre kerülhet-e vagy sem (a nyilatkozat letölthető a www.veszprem.hu honlap Közérdekű adatok/Intézményvezetői pályázatok menüből)

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Perlakiné Scharf Claudia nyújt, a 88/549-194 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Óváros tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ONK/171/2019. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Óváros tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ONK/171/2019., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

        Elektronikus úton Perlakiné Scharf Claudia részére a cperlaki@gov.veszprem.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati példányban, zárt borítékban, „Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatói pályázat” megjelöléssel Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) részére,A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül bizottság hallgatja meg, majd a képviselő-testület a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt a pályázati határidő lejártát követő első ülésén a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásho

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.veszprem.hu - 2019. június 26.

        Veszprémi 7 nap - 2019. június 27.

        Veszprém Megyei Napló - 2019. június 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.veszprem.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. június 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.