Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ
Család és Gyermekjóléti Központ

2 fő óvodai és iskolai szociális segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, Marcali Járás, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak. • Egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. • Segíti a gyermeket  a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való beilleszkedéséhez, valamint tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében,  a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehetőségei kibontakozásában, • Segíti a gyermek  tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők észlelését és feltárását,  családját a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben, valamint nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában, • Prevenciós eszközök alkalmazásával segíti a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését és a jelzőrendszer működését.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, • főiskolai vagy egyetemi végzettség a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2.sz. melléklet, II. rész 1.fejezet 1/a. pontja szerint (felsőfokú szociális szakképzettség, iskolai szociális munkás, család- és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, ennek hiányában gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, pszichopedagógus, okleveles emberi erőforrás tanácsadó, mentálhigiénés szakképzettség, óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus),

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        motivációs levél

        szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló dokumentumok másolata

        pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 85/510-355 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (8700 Marcali, Dózsa Gy. utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/39-8/2019. , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodai és iskolai szociális segítő.         Postai úton, a pályázatnak a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (8700 Marcali, Dózsa György utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IG/39-8/2019., valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodai és iskolai szociális segítő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szocialiskozpont.hu

        www.marcali.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szocialiskozpont.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.