Visegrád Város Önkormányzat Polgármestere

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Visegrádi Polgármesteri Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2025 Visegrád, Fő utca 81.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott feladatok

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 12

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint „a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról” szóló 2/2007. (I.26.) önkormányzati rendelet és a közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Kttv. 247§ (1) a) szerint: igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy kközigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,

        települési önkormányzatnál szerzett legalább 2 éves közig. vezetői tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Európai Uniós és hazai forrású fejlesztési projektek felhasználásában,koordinációjában szerzett tapa - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, a képzettséget tanúsító okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely terjedjen ki a Kttv. 39.§ (1b) és (1c) bekezdésben foglalt rendelkezésekre, a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai elképzelések, a pályázati anyag kezelésével kapcsolatos nyilatkozatok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Visegrádi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2025 Visegrád, Fő utca 81. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1317-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Visegrádi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2025 Visegrád, Fő utca 81. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1317-2/2019, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

szakmai elbeszélgetést követően munkáltató által

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Visegrád Város honlapja - 2019. május 6.

        Visegrádi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2019. május 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Félegyházi András nyújt, a polgarmester@visegrad.hu elektronikus címen

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.visegrad.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.