Debreceni Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Természettudományi és Technológiai Kar
Biológiai és Ökológiai Intézet, Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék

tanársegéd

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részvétel az Evolúciós Állattani Tanszék oktatási és tudományos munkájában, pályázati tevékenységében, a Debreceni Egyetemen magyar és angol nyelven folyó biológus Bsc, MSc, biológia tanár szakok tárgyainak oktatásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Biológus végzettség

        Aktív tapasztalat rovarok génexpressziójának vizsgálatában

        oktatási feladatai témájában a mesterfokozat és szakképesítés követelményeit érdemben meghaladó tudás, és ehhez kapcsolódó széleskörű tájékozottság,

        Eredményes tudományos munka végzésére való alkalmasság, a doktori képzés megkezdése

        szemináriumok, gyakorlatok vezetésére való alkalmasság

        Angol nyelvből szerzett középfokú ( B2 ) szintű, komplex típusú, államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

        Linux parancssor ismeret, HPC felhasználói ismeret, irodai programcsomagok ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Dokumentált részvétel rovarviselkedést célzó kutatásokban, tapasztalat terepi vizsgálatokban

        Német nyelvből szerzett középfokú ( B2 ) szintű, komplex típusú, államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

        RNA-Seq analízishez szükséges programok, alkalmazások (pl. Trinity, bowtie) felhasználó szintű ismerete

        B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz (maximum 2 oldal terjedelemben)

        publikációs lista, hivatkozások, konferencia előadások, stb. jegyzéke,

        Oktatási, kutatási tevékenységre vonatkozó elképzeléseket tartalmazó dokumentum

        Pályázati adatlap ( a Dékáni Hivatalban hozzáférhető)

        végzettséget, szakképzettséget, igazoló okiratok másolata

        külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát az azt véleményező, elbíráló szervek megismerhetik, és hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0652-512-900/63357 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4002 Debrecen, Pf.:400. . DE.TTK Dékáni Hivatal Dr. Kun Ferenc dékánnak címezve ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/7832/2019 , valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/7832/2019, valamint a munkakör megnevezését: tanársegéd.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot 2 példányban kérjük benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Debreceni Egyetem honlapja - 2019. május 6.

        Debreceni Egyetem hirdetőtáblája - 2019. május 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.