Debreceni Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Természettudományi és Technológiai Kar
Kémiai Intézet, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék

tudományos segédmunkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

"Részvétel a tanszék kutatási és oktatási feladatainak ellátásában: Reakciókinetikai vizsgálatok, analitikai módszerek kidolgozása. Összetett reakciók mechanizmuskutatása.Általános kémiai, valamint klasszikus és műszeres analitikai kémiai tárgyak oktatása magyar, ill. angol nyelven;"

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        vegyész vagy vegyészmérnök végzettség

        Megszerzett PhD fokozat, vagy legalább doktori képzésben szerzett abszolutórium, folyamatban lévő eljárás

        Alkotó tevékenység végzése

        Angol nyelvből szerzett középfokú ( B2 ) szintű, komplex típusú, államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

        MS office felhasználói ismerete, műszervezérlő programok felhasználói szintű ismerete, NMR operátori ismeretek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Gyors oldatfázisú reakciók követésére alkalmas módszerek, kromatográfiás módszerek ismerete és gyakorlati alkalmazásai, illetve egy kémiai laboratórium menedzselésével kapcsolatos ismeretek, beleértve technikusok munkájának irányítását, vegyszerek, laboratóriumi fogyóeszközök és speciális készülékek beszerzésének lebonyolítását.

        Jártasság oldatfázisú reakciómechanizmusok kutatásában, illetve az azokra használt műszerekkel (potenciometriás titrátorok, stopped-flow készülékek, NMR spektrométerek, ionkromatográf stb.) való munkában.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz (maximum 2 oldal terjedelemben)

        publikációs lista, hivatkozások, konferencia előadások, stb. jegyzéke,

        Oktatási, kutatási tevékenységre vonatkozó elképzeléseket tartalmazó dokumentum

        végzettséget, szakképzettséget, igazoló okiratok másolata

        Pályázati adatlap ( a Dékáni Hivatalban hozzáférhető)

        külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát az azt véleményező, elbíráló szervek megismerhetik, és hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0652-512-900/63357 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4002 Debrecen, Pf.:400. . DE.TTK Dékáni Hivatal Dr. Kun Ferenc dékánnak címezve ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/7835/2019 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/7835/2019, valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot 2 példányban kérjük benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Debreceni Egyetem honlapja - 2019. május 6.

        Debreceni Egyetem hirdetőtáblája - 2019. május 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.