Debreceni Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Természettudományi és Technológiai Kar
Biotechnológiai Intézet, Molekuláris Biotechnológiai és Mikrobiológiai Tanszék

adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Előadások és gyakorlatok tartása, továbbá kutatási és pályázati aktivitás a mikrobiológia és biotechnológia diszciplinák területén, beleértve oktatási segédanyagok, jegyzetek készítését, szakdolgozók, TDK dolgozatot készítők munkájának az irányítását és PhD hallgatók szakmai munkájának a segítését. Ezen túlmenően szintén elvárt a megfelelő publikációs aktivitás a mikrobiológia és biotechnológia területén, különös tekintettel az emberi patogén gombák fertőzőképességének az alaposabb megismerésére, továbbá új típusú gombaellenes szerek és kezelési eljárások kifejlesztésére.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Biológus vagy biotechnológus végzettség

        Megszerzett PhD fokozat, biológia vagy farmakológia területén

        Oktatási és kutatási tapasztalat a mikrobiológia és antimikotikumok fejlesztése területén

        képesség színvonalas gyakorlatok, szemináriumok vezetésére, főiskolai karon előadások tartására, azok anyagának összeállítására, diákköri, szakdolgozati diplomamunkát készítő hallgatók irányítására

        szakterülete alapos ismerete, annak széles körű, korszerű áttekintése

        részvétel oktatási segédanyagok készítésében

        a szakmai közéletben való részvétel.

        magas színvonalú, önálló eredmények publikálása, illetve szabadalmaztatá-sa

        Angol nyelvből szerzett legalább középfokú ( B2 ) szintű, komplex típusú, államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

        Számítógép-felhasználói szintű ismeret, biológiai adatbázisok ismerete és rutinszerű használata

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Dokumentáltan sikeres külföldi tanulmányút, közös publikációkkal dokumentált szakmai együttműködés, külföldi és hazai munkakapcsolatok, pályázási aktivitás. Humán patogén gombákkal, ezen belül preferáltan Candida albicans gombával végzett eredményes kutatómunka.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz (maximum 2 oldal terjedelemben)

        publikációs lista, hivatkozások, konferencia előadások, stb. jegyzéke, vagy az MTMT adatbázisra mutató link

        Oktatási, kutatási tevékenységre vonatkozó elképzeléseket tartalmazó dokumentum

        Pályázati adatlap ( a Dékáni Hivatalban hozzáférhető)

        külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát az azt véleményező, elbíráló szervek megismerhetik, és hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0652-512-900/63357 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4002 Debrecen, Pf.:400. . DE.TTK Dékáni Hivatal Dr. Kun Ferenc dékánnak címezve ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/7827/2019 , valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/7827/2019, valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

a pályázatot 2 példányban kérjük benyújtani

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Debreceni Egyetem honlapja - 2019. május 6.

        Debreceni Egyetem hirdetőtáblája - 2019. május 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.