Debreceni Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Egyetem Klinikai Központ (DE KK)
Klinikai Gyógyszertár

gyógyszertári asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyógyszertári asszisztensi kompetenciának megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek alapján a DE KK Klinikai Gyógyszertárban, így különösen gyógyszerelosztási feladatok, a kapcsolódó adminisztráció ellátása, valamint a gyógyszerész munkájának segítése. A munkakörhöz kapcsolódó részletes feladatokat munkaköri leírás szabályozza.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, gyógyszertári asszisztens/ egészségügyi szakasszisztens (gyógyszerellátási szakasszisztens) szakképesítés,

        hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,

        a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés (büntetlen előélet; nem áll büntetőeljárás hatálya alatt egyes meghatározott cselekmények miatt; foglalkozástól, illetve tevékenységtől eltiltás hatálya alatt nem áll; egyéb kizáró ok nem merül fel)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        felhasználói szintű irodai szoftverismeretek (MS Office).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai, fényképes önéletrajz (az elérhetőségek megjelölésével),

        iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló bizonyítványok másolatai,

        érvényes működési nyilvántartási kártya másolata,

        MESZK tagsági kártya másolata,

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely alkalmas a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben meghatározott összeférhetetlenségi, illetve jogviszony létesítést kizáró okok fenn nem állásának igazolására.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OGYTAR/108/2019. , valamint a munkakör megnevezését: gyógyszertári asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OGYTAR/108/2019., valamint a munkakör megnevezését: gyógyszertári asszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        https://unideb.hu/hu/allasajanlatok - 2019. május 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató a munkakör vonatkozásában 4 hónap próbaidőt köt ki. A postai úton történő benyújtás során a borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: „gyógyszertári asszisztens", valamint a szervezeti egység megnevezését: "DE KK Klinikai Gyógyszertár ".

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.