Neumann János Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Neumann János Egyetem
Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar - Agrártudományi Tanszék

Egyetemi docens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Mészöly Gyula tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezésre kerülő egyetemi docens az alábbi feladatokat látja el: oktatási feladatok vállalása és meglévő tapasztalat BSc és MSc szinten állattenyésztés, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, növényvédelem és kertészeti termékfeldolgozás témakörökben magyar és angol nyelven - Jelenleg és folyamatosan aktív, minőségi publikációs tevékenység (impact factoros cikkek, független nemzetközi hivatkozások). - Szakdolgozatok, TDK dolgozatok és doktorandusz hallgatók konzultálása. - Részvétel doktori iskolák munkájában. - Részvétel a szakmai és az egyetemi közéletben (bizottságok, kari tanács, szenátus munkájában történő részvétel). - Részvétel ipari K+F projektekben, pályázatokban mind szakmai, mind projektmenedzseri minőségben. A pályázatnak tartalmaznia kell a fenti tevékenységekben eddig szerzett jártasságot, szakmai eredményeket, publikációs tevékenységet. Továbbá ellátja mindazon további feladatokat, amelyeket a Neumann János Egyetem Foglalkoztatási követelményrendszere az egyetemi docensek alkalmazási követelményeinél előír.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 395/2015. (XII.12.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        A pályázó feleljen meg a Neumann János Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszerében az egyetemi docensre előírt alkalmazási feltételeknek, így különösen rendelkezzék:

        Elvárt feltételek:

        Szakirányú egyetemi végzettség, vagy mester fokozat,

        Tudományos fokozat

        Rendelkezik:

        legalább tízéves felsőoktatási oktatói tapasztalattal,

        a művelendő szakterület, tudományág átfogó, alapos, korszerű, a nemzetközi szakirodalmat is magába foglaló ismeretével,

        szakmai-közéleti tapasztalatokkal és kapcsolatrendszerrel,

        magasabb szintű oktatás-szervezési, közéleti feladatok ellátásának képességével,

        az európai és a magyar felsőoktatási térség oktatási rendszerének ismeretével,

        alkalmasságát nyilvános idegen nyelvű előadás tartásával igazolja

        Rendelkezik:

        színvonalas előadói készséggel,

        a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának irányítási képességével,

        önálló eredményeket tartalmazó, színvonalas tudományos kutatási eredményekkel, melyeket folyamatosan publikál

        Feleljen meg a MAB által az egyetemi tanárokkal szemben támasztott számszerűsített követelmények, azaz az elérhető maximális pontszám legalább a felének teljesítése:

        a) MAB egyetemi tanárokra vonatkozó előírásaiból figyelmen kívül kell hagyni azokat, melyek az alkalmazott tudományok egyetemén folyó oktatásban nem relevánsak,

        a) MAB egyetemi tanárokra vonatkozó előírásaiból figyelmen kívül kell hagyni azokat, melyek az alkalmazott tudományok egyetemén folyó oktatásban nem relevánsak,

        Angol középfokú komplex nyelvvizsga

        német alapfokú komplex nyelvvizsga

        felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

        magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        vadgazdálkodási szakmérnök végzettség

        növényvédelmi szakmérnök végzettség

Elvárt kompetenciák:

        önállóság,

        jó szervezési készség,

        rugalmasság,

        precizitás,

        kiváló kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázatot a www.mab.hu oldalon található „egyetemi tanári pályázatok bírálati szempontrendszere” alapján kell elkészíteni.

        A pályázatnak tartalmaznia kell:

        a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, besorolását, kitüntetéseinek felsorolását.

        A pályázathoz mellékelni kell:

        Részletes szakmai önéletrajzot (mely tartalmazza az oktatási tevékenységre vonatkozó adatokat),

        a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát

        publikációk, tudományos/művészeti alkotások, díjak jegyzékét

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amennyiben a pályázó még nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Neumann János Egyetemmel

        a pályázati dokumentáció, valamint a személyes adatok kezelésével és felhasználásával kapcsolatban szükséges nyilatkozatok benyújtása a pályázó által:

        a pályázó kifejezett nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

        Abban az esetben, ha a pályázó papíralapon nyújtotta be pályázatát, a pályázó kifejezett nyilatkozata, mely szerint kéri, hogy sikertelen pályázat esetén pályázati anyaga – ide értve a pályázó által benyújtott személyes adatokat tartalmazó adathordozót is – kerüljön visszaküldésre részére a pályázati elbírálási határidőtől számított 90 napon belül.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 76/501-960 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 28/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Egyetemi docens.         Postai úton, a pályázatnak a Neumann János Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 28/2019, valamint a munkakör megnevezését: Egyetemi docens.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Elektronikus úton allaspalyazat@uni-neumann.hu oldalon keresztül.

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az egyetemi docens kinevezésre a 2011. évi CCIV. törvény vonatkozó rendelkezései, továbbá a NJE Foglalkoztatási követelményrendszere alapján kerül sor. A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban meghatározott rend szerint. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az álláspályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.uni-neumann.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény 20/a §. (7) bekezdése szerint a sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot visszajuttatja. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejét számított kilencven napon belül nem veszi át, azokat a pályázati kiíró megsemmisíti, és a személyes adatokat törli.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-neumann.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.