Tiszainoka Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tiszainokai Tiszavirág Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.11.01. - 2024.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5464 Tiszainoka, Attila út 24.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodavezetői feladatok ellátása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 69. § szerint. Az intézmény színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése. Költségvetés készítése, az intézmény pénzügyi-számviteli, gazdasági, műszaki tevékenységének szervezése, irányítása, ellenőrzése. A fenntartó felügyelete és ellenőrzése mellett önállóan vezeti és képviseli a költségvetési szervet. Gyakorolja az intézményben a foglalkoztatottak tekintetében a munkáltatói jogkört. Felelős a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő jogszabályok alapján ellátandó feladatok, adatszolgáltatások teljesítéséért. Az intézményvezető felelős az intézmény alapító okiratában, belső szabályzataiban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint a szervezet számára jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséért. Az intézményi gazdálkodás törvényességének, a hatékony és eredményes feladatellátás megvalósításának folyamatos ellenőrzése. Felel az intézmény vagyonkezelésébe adott vagyon rendeltetésszerű használatáért és hasznosításáért, együttműködik a költségvetési szervet érintő önkormányzati döntések meghozatalában. Felel a költségvetési szervben folyó szakmai munkáért és a költségvetés végrehajtásáért. Közreműködik a szerződések előkészítésében, megkötésében, valamint a vagyoni jogot vagy kötelezettséget érintő egyéb megállapodások előkészítésében. Pályázatok figyelése, a pályázatok elkészítése, az elszámolás lebonyolítása. Külső szervezetek számára készített adatszolgáltatások szervezése, ellenőrzése, bevallások, statisztikai jelentések készíttetése. Kapcsolattartás a fenntartóval, társintézményekkel, egyéb szakhatóságokkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdésében, a 3. melléklet 2. pontjában meghatározottak szerint.,

        Legalább 5 év szakmai tapasztalat. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdése szerint.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló területen intézményvezetői munkakörben szerzett tapasztalat. Kiváló kapcsolatteremtő, kommunikációs és irányító készség, számítógép felhasználó szintű ismerete, helyismeret, szakma iránti elkötelezettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata. Részletes szakmai önéletrajz. 30 napnál nemrégebbi erkölcsi bizonyítvány. Jogviszonyokról, szakmai, vezetői gyakorlat igazolása. Az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, szakmai helyzetelemzés, vezetési, fejlesztési elképzelések. Nyilatkozatok a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, hozzájárul a személyes adatok kezeléséhez, a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz hozzájárul-e.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-56-477-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszainoka Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5464 Tiszainoka, Kossuth út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TI/339/2019. , valamint a beosztás megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Tiszainoka Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5467 Tiszainoka, Kossuth út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TI/339/2019., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5464 Tiszainoka, Kossuth út 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat Tiszainoka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hallgatja meg és dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár és a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költségek megtérítését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.