Széchenyi István Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar
Jogtörténeti Tanszék

EGYETEMI TANÁR

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9026 Győr, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Heti munkaidejéből két oktatási félév átlagában 8 óra tanítási tevékenységre való fordítása; részvétel a doktori képzésben; a tantervek korszerűsítésében való aktív részvétel; adjunktusok és tanársegédek oktatási tevékenységének és tudományos munkájának vezetése; diplomatervek, szakdolgozatok készítésének szakmai vezetése és a kapcsolódó konzultációs feladatok ellátása; a hallgatói tehetséggondozásban való részvétel, TMDK témák kijelölése és a hallgatók ez irányú munkájának irányítása; folyamatosan eredményes tudományos tevékenység végzése; tudományos eredményeiről hazai és nemzetközi publikációk rendszeres megjelentetése; aktív részvétel a hazai és nemzetközi tudományos közéletben. A római jogi tantárgycsoport tárgykörébe tartozó kurzusok vezetése, tantárgyfelelősi feladatok ellátása, előadások és gyakorlatok vezetése. Oktatói-kutatói tevékenysége során aktívan részt vesz ipari, vállalati, társadalmi kapcsolatok, együttműködések fejlesztésében, részt vállal a szervezeti egység saját bevételeinek növelésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        PhD, jogász végzettség,

        Angol nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Német nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        tudományos fokozat; habilitáció vagy azzal egyenértékű nemzetközi felsőoktatási oktatói gyakorlat; az adott tudományterület nemzetközileg elismert szintű művelése

        kiemelkedő tudományos kutatói munkásság; aktív részvétel a hazai és nemzetközi tudományos közéletben

        az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmasság a hallgatók és a doktori képzésben részt vevők tanulmányi valamint a tanársegédek és adjunktusok tudományos munkájának vezetésére

        idegen nyelven folytatott publikációs tevékenység, szemináriumok, előadások tartása

        latin nyelv középfokú szintű ismerete

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, LLM jogelmélet,

        további nyelvismeret (spanyol, francia, olasz)

        idegen nyelvű képzés felépítésében, vezetésében szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fénykép (4x4 cm vagy hasonló méretű)

        részletes szakmai önéletrajz

        pályázati adatlap (az adatlap mintáját a foigazgato@sze.hu e-mail címről kell kérni)

        motivációs levél (szakmai munkára vonatkozó elképzelések max. két oldal terjedelemben)

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        a szakképzettséget, tudományos fokozatot, habilitációt, ill. egyéb képzettséget (pl. idegennyelv-ismeretet) tanúsító okiratok közjegyző által hitelesített másolata

        a pályázó nyilatkozata a 2011. évi CCIV törvény 26. § (3) bekezdése szerint valamint a pályázó adatkezelési nyilatkozata (a nyilatkozatmintákat a foigazgato@sze.hu e-mail címről kell kérni)

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatának MAB véleményezését mely tudományterülethez tartozó mely tudományág követelményrendszere szerint kéri

        a pályázó tegye elérhetővé publikációit a Magyar Tudományos Művek Tárában és ott emelje ki a 10 legfontosabbnak tartott publikációját! A pályázathoz csak a 10 legfontosabbnak tartott publikáció listáját kell mellékelni

        a pályázat összeállításánál a pályázó vegye figyelembe a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnak az egyetemi tanári pályázatok véleményezésére felállított szempontrendszerét (hozzáférhető a http://www.mab.hu honlapon keresztül, Beadványok/Egyetemi tanári pályázat menüpont)

        felhívjuk a figyelmet, hogy a MAB a pályázati anyag – a vonatkozó útmutatóban meghatározott – egyes elemeit angol nyelven kéri véleményezésre benyújtani

        a pályázatokat postai úton egy eredeti és egy másolati példányban kérjük benyújtani, valamint a teljes pályázatot elektronikus úton is be kell nyújtani a foigazgato@sze.hu elektronikus címre

        az elektronikus úton benyújtott pályázatokat 1 db fájlba összefűzve/lementve kérjük beküldeni. A fájl mérete maximum 10 MB legyen

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 84/2019 , valamint a munkakör megnevezését: EGYETEMI TANÁR.         Postai úton, a pályázatnak a Széchenyi István Egyetem címére történő megküldésével (9026 Győr, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 84/2019, valamint a munkakör megnevezését: EGYETEMI TANÁR.

és

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a tanszék, a kar és az Egyetemi Doktori Tanács elővéleményezi; ezt követi a szenátusi véleményezés; egyetemi tanári kinevezéssel nem rendelkező pályázók esetében továbbá a MAB véleményezése; az Egyetemet fenntartó minisztérium vezetőjének döntése a köztársasági elnökhöz történő felterjesztésről; köztársasági elnöki kinevezés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        egyetemi honlap 2019.04.30-2019.05.30

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://uni.sze.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.