Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gépészmérnöki Kar
Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék

tanszékvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tanszékvezető feladat- és hatásköre különösen a tanszék képviselete, a tanszéken foglalkoztatottak munkájának irányítása és ellenőrzése, tájékoztatása, a tanszéken folytatott oktatási tevékenység és tudományos kutatómunka koordinálása, irányítása, valamint a publikációs és innovációs tevékenység elősegítése, összehangolása, a tanszéki adminisztráció irányítása, továbbá minden olyan jogkör gyakorlása és kötelezettség teljesítése, amelyet az egyetemi igazgatási eszköz a feladat-, és hatáskörébe rendel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, illetve MSc szintű végzettség, továbbá PhD vagy azzal egyenértékű tudományos fokozat,

        Egy idegen nyelv középfokú ismerete

        A tanszék szakmai profiljába és kompetencia területébe eső oktatói és tudományos gyakorlattal rendelkezzen, elkötelezett legyen a Gépészmérnöki Kar és stratégiai célkitűzései és hagyományai iránt

        Az irodai szoftverek (MS Office) felhasználói készségű ismerete

        A pályázónak a vezetési és irányítási feladatok ellátásához, ezek tervezéséhez és szervezéséhez szükséges ismeretekkel és képességekkel, a munkatársak munkájának irányításához, eredményeik értékeléséhez, a tehetségek felismeréséhez és kibontakoztatásához, a vezetői utánpótlás neveléséhez szükséges tulajdonságokkal és készségekkel, valamint legalább 5 éves felsőoktatási oktatói gyakorlattal kell rendelkeznie

        A munkakör betöltéséhez vagyonnyilatkozat tétele szükséges

        Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén érvényes, 3 hónapnál nem régebbi a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §. (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása szükséges.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Igazolt vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        Végzettséget tanúsító okirat(ok) másolata

        A betöltendő vezetői megbízással kapcsolatos tervek és elképzelések (legfeljebb két oldal terjedelemben)

        Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek – az egyetemi intranet útján – megismerhetik, továbbá a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        Nyilatkozatot arról, hogy nem áll fenn összeférhetetlenségi ok

        Nyilatkozatot arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a megbízás kiadása után, a munkakör betöltését megelőzően eleget tesz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I/24 ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/128 , valamint a munkakör megnevezését: tanszékvezető (2019/128).         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/128, valamint a munkakör megnevezését: tanszékvezető (2019/128).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bme.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kérjük elektronikusan a gepeszd@mail.bme.hu e-mail címre is benyújtani. Jelentkezéskor a munkakör megnevezése mellett található azonosítószámot kérjük feltüntetni. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.