Debreceni Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Műszaki Kar
Építőipari Intézet Környezetmérnöki Tanszék

tanszékvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.07.01-től 2024.06.30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4028 Debrecen, Ótemető utca 2-4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Tanszék vezetői feladatainak ellátása. Részvétel a Tanszék oktató és tudományos munkájának intézésében. A Tanszék kutatási feladatainak irányítása, kutatások tervezése, szervezése, lebonyolítása, értékelése és az eredmények publikálása hazai és nemzetközi együttműködésben. Részvétel a magyar és angol nyelvű graduális és posztgraduális oktató-, nevelő-, (gyakorlatvezetés, tantermi előadás, vizsgáztatás, TDK témavezetés) munkában. A Tanszék munkatársainak szakmai fejlődésének segítése. A Tanszék nemzetközi kapcsolatainak fenntartása, szélesítése. Kapcsolattartás és együttműködés társszakmákkal, hazai és külföldi intézményekkel. Mindazon feladatok ellátása, melyeket a jogszabályok, a szervezeti és működési szabályzat, valamint az illetékes kar működési rendje hatáskörébe utal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, műszaki egyetemen szerzett diploma,

        angol nyelvből legalább középfokú (B2) szintű, komplex típusú államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

        tudományága magas színvonalú ismerete, szűkebb területen elmélyült, nemzetközi szakirodalmi tájékozottság

        átfogó tananyagformáló és ismeretátadó készség, alkalmasság a hallgatók, a doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi, tudományos munkájának irányítására, új tantárgyak programjának kialakítására

        önálló tudományos eredmények, s ezekről folyamatos, az adott szakterületen kiemelkedőnek elismert publikációk

        képesség idegen nyelven szabad előadás tartására, illetve vitában való részvételre

        oktatásban szerzett szakmai tapasztalat

        tudományos minősítés

        büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        vezető beosztás ellátására megbízást az az egyetemi/főiskolai tanár vagy docens kaphat, aki az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        angol nyelvből szerzett felsőfokú (C1) szintű, komplex típusú, államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

        részvétel műszaki kutatási projektekben

        oktatási tapasztalat angol nyelvű képzésekben

        konzulensi tevékenység kari vagy országos TDK díjazott hallgató esetében

        környezetmérnöki diploma

        EHS szakirányú továbbképzési szakon szerzett oklevél

        külföldi oktatási tapasztalat

        szakértői jogosultág környezetvédelmi területen

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó személyi adatait, lakcímét, tudományos fokozatát, szakmai díjait, idegennyelv tudását, szakmai, tudományos munkáját, hazai és nemzetközi tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos életben való részvételét, a Tanszék vezetésére vonatkozó terveket, elképzeléseit

        végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelvtudást igazoló okiratok, habilitációs oklevél (ha rendelkezik vele) másolatai

        az MTMT-ből letöltött, hiteles publikációs lista

        minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

        a pályázatot elektronikusan két pdf file-ra kell bontani. Az egyik pdf file tartalmazza a hitelesített publikációs jegyzéket, a másik pdf file tartalmazza a pályázat többi részét

        a pályázatot nyomtatott formában 2 példányban kérjük megküldeni

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4028 Debrecen, Ótemető utca 2-4. Műszaki Kar Prof. Dr. Szűcs Edit dékánnak címezve ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/7620/2019 , valamint a beosztás megnevezését: tanszékvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/7620/2019, valamint a munkakör megnevezését: tanszékvezető.

és

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Debreceni Egyetem honlapja - 2019. április 29.

        Debreceni Egyetem hirdetőtáblája - 2019. április 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.