Heves Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Heves Városi Óvodák és Bölcsőde Köznevelési Intézmény

Intézményvezető óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.09.01-2024.08.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3360 Heves, Arany János utca 36/B.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az önállóan gazdálkodó három tagóvodát, egy bölcsődét magába foglaló, többcélú, közös igazgatású intézmény irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító rendelkezései szerint. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó vezetői feladatok ellátása, továbbá az önállóan működő költségvetési szerv hatáskörébe tartozó gazdálkodási feladatok. Az óvodavezető felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, vagy kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörébe. Ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott egyéb vezetői feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        óvodapedagógus - legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű vezetői képesség, önállóság, kreativitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        öt év óvodapedagógusi szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz,

        szakmai helyzetelemzésre épülő vezetői program fejlesztési elképzelésekkel,

        iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okmányok másolata,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez, továbbításához hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-36/546-101 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Heves Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3360 Heves, Erzsébet tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH-5934/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvzető.         Postai úton, a pályázatnak a Heves Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3360 Heves, Erzsébet tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PH-5934/2019, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvzető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Heves megye, 3360 Heves, Erzsébet tér 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálását a nevelőtestületből alakult három fős bizottság készíti elő, megszervezi a véleményezési, illetve egyetértési joggal rendelkezők állásfoglalásának kialakítását. A véleményalkotásra a pályázatok átvételét követően 30 nap áll rendelkezésükre. Az előkészített pályázatokról Heves Város Önkormányzatának Képviselő-testülte legkésőbb 2019. július 30. napjáig dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.