Vakok Állami Intézete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Vakok Állami Intézete

PÉNZTÁROS, GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2022.01.28 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1146 Budapest, Hermina út 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pénzügyi, gazdálkodási és analitikai feladatok végzése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint: 1. Pénztárosi feladatok ellátása. 2. Ellenőrzi a törvényben meghatározott kritériumoknak megfelelően a számlák helyes tartalmi és formai meglétét. Amennyiben tartalmilag vagy formailag nem felel meg a számla, gondoskodik annak visszajuttatásáról a szállítóhoz. 3. Az intézetbe érkező bejövő átutalásos számlákat beiktatja az EcoSTAT integrált gazdasági és gazdálkodási rendszerbe, átadja az illetékes csoportvezetőnek szakmai igazolásra. 4. Gondoskodik arról, hogy a számlák mögött legyenek a törvényben, illetve a belső szabályozásban meghatározott mellékletek, bizonylatok. 5. Kapcsolatot tart a Magyar Államkincstárral (továbbiakban: MÁK) 6. Vevő számlák elkészítése (nem kliensek), átadása postázásra 7. Túlfizetések, egyéb tételek átutalásra előkészítése, átutalása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, szakirányú pénzügyi és/vagy számviteli középfokú végzettség,

        Integrált gazdálkodási program ismerete (pl. CT-EcosTAT), Költségvetési területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelő államháztartási szakon,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Motivációs levél, részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata. A pályázó nyilatkozata a személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Vakok Állami Intézete címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 222-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: PÉNZTÁROS, GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ.         Postai úton, a pályázatnak a Vakok Állami Intézete címére történő megküldésével (1146 Budapest, Hermina út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 222-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: PÉNZTÁROS, GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követően kerülnek elbírálásra. A pályázatokat bizottság bírálja el. A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen meghallgatja. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.vakokintezete.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Alkalmazási feltétel: 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt). Kinevezés esetén 4 hónap a próbaidő.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vakokintezete.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.