Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Szerves Kémia és Technológia Tanszék

vegyésztechnikus (2019/138)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 Budapest, Szent Gellért tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szerves kémiai preparatív laboratóriumi műveletek elvégzése, labor dokumentumok folyamatos vezetése, leltár, laboratóriumi rend fenntartása, oldószerek tisztítása, oldatok készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) törvény végrehajtásáról rendelkező 395/2015. (XII.12.) Korm. rendelet, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény megfelelő rendelkezései, valamint az Egyetem Szervezeti és Működési Rendje és Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső szabályozásai, rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, Vegyésztechnikus végzettség,

        Laboratóriumi gyakorlat

        MS Office alkalmazások megbízható ismerete és alkalmazása

        Közalkalmazotti jogviszony létesítése estén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány melyben igazolnia kell, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, büntetlen előéletű, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenyégtől eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Alapfokú angol nyelvismeret

        Kromatográfiás munkákban jártasság

Elvárt kompetenciák:

        Pontosság, megbízhatóság, egyűttműködő készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget igazoló okirat(ok) másolata

        Részletes szakmai önéletrajz

        Motivációs levél

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36-1/463-1381 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/138 , valamint a munkakör megnevezését: vegyésztechnikus (2019/138).         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2019/138, valamint a munkakör megnevezését: vegyésztechnikus (2019/138).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

és

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K épület I. emelet 22. ajtó.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a munkáltatói jogkört gyakorló által megbízott Szakértő Bizottság bírálja és értékeli.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bme.hu/allaspalyazatok

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat kérjük szíveskedjenek Szabó Gabriella részére elektronikusan, a gbszabo@mail.bme.hu e-mail címre is eljuttatni. Jelentkezéskor a munkakör megnevezése mellett található azonosítószámot kérjük feltüntetni. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.