Debreceni Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Egyetem Klinikai Központ (DE KK)
Belgyógyászati Klinika B épület

1 fő (szak)ápoló*

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A(z) (szak)ápolói kompetencia körébe tartozó munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek alapján, így különösen a fekvőbeteg osztályon lévő betegek napi gyógyszerelése, a központi gyógyszertárból a gyógyszerek, infúziók, egyéb készítmények igénylése, bevételezése és azok kiadása osztályra. A munkakörhöz kapcsolódó részletes feladatokat munkaköri leírás szabályozza.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, egészségügyi szakirányú szakképesítés,

        a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelés (büntetlen előélet; nem áll büntetőeljárás hatálya alatt egyes meghatározott cselekmények miatt; foglalkozástól, illetve tevékenységtől eltiltás hatálya alatt nem áll; egyéb kizáró ok nem merül fel)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        emelet szintű egészségügyi szakirányú-szakképesítés ráépülés

        gyógyszertári asszisztens / gyógyszerkiadó szakasszisztens további szakképesítés*

        egészségügyben szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes, fényképes szakmai önéletrajz (az elérhetőségek megjelölésével)

        iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló bizonyítványok másolatai

        érvényes működési nyilvántartási kártya másolata

        MESZK tagsági kártya másolata

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a jelentkező által benyújtott dokumentumokat az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a jelentkező az általa benyújtott iratanyagban foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely alkalmas a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott összeférhetetlenségi, illetve jogviszony létesítést kizáró okok fenn nem állásának igazolására

        minden olyan okirat, amelyet a pályázó az elbírálás kapcsán fontosnak tart

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a + 36 (52) 411-600/ 56598 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OIIB/77/2019 , valamint a munkakör megnevezését: 1 fő (szak)ápoló*.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OIIB/77/2019, valamint a munkakör megnevezését: 1 fő (szak)ápoló*.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        https://unideb.hu/hu/allasajanlatok - 2019. május 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató a munkakör vonatkozásában 4 hónap próbaidőt köt ki. Kérjük, a jelentkezés során a borítékon vagy az e-mail tárgyában szíveskedjenek feltüntetni a munkakör megnevezését: „(szak)ápoló pályázat”, valamint a szervezeti egység megnevezését: „DE KK, BELGYÓGYÁSZATI KLINIKA, B ÉPÜLET”. *a munkakör megnevezése a képesítés függvényében változik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.