Debreceni Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bölcsészettudományi Kar
Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, Neveléstudományi Tanszék

adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szemináriumok tartása didaktika, nevelésszociológia témakörben, a tanárképzésben oktatói és vizsgáztatói feladatok ellátása. Aktív részvétel a tudományos kutatásokban és a tudományszervezésben. A pedagógia alapszak és a neveléstudományi mesterszak gyakorlati helyszíneinek kiépítése és működtetése. Szakirányú képzések szervezése. Rendszeres publikációs tevékenység magyar és idegen nyelven. Részvétel a tehetséggondozásban, a beiskolázási stratégia kidolgozásában és a toborzásban. Részvétel a tanárképzés nemzetköziesedésében. Bekapcsolódás a hazai és nemzetközi szakmai networkök munkájába.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, mesterképzésben szerzett diploma,

        oktatási feladatai témájában a mesterfokozat és szakképesítés követelményeit érdemben meghaladó tudás, és ehhez kapcsolódó széleskörű tájékozottság

        eredményes tudományos munka végzésére való alkalmasság, neveléstudomány területén szerzett tudományos (PhD) fokozat

        szemináriumok, gyakorlatok vezetésére való alkalmasság, képesség azok anyagának összeállítására, diákköri, szakdolgozati diplomamunkát készítő hallgatók irányítására

        magas színvonalú önálló eredmények publikálása, legalább tíz lektorált tanulmány, ebből legalább kettő idegen nyelven

        legalább négy, a felsőoktatásban oktatóként eltöltött félév

        részvétel oktatási segédanyagok készítésében

        szakmai közéletben való részvétel

        legalább egy, a szakmájában hasznosítható, idegen nyelvből szerzett középfokú (B2) szintű, komplex típusú, államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga

        Word,Excel, Power Point, SPSS ismeret

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        tanári végzettség; közoktatásban szerzett tanári tapasztalat

        tehetséggondozás szakértelme

        nemzetközi előadói tapasztalat

        publikációs és előadói készség egy második idegen nyelven

Elvárt kompetenciák:

        jó kommunikációs és együttműködési készség,

        empátia, tolerancia, folyamatos önképzés igénye,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a kar, adjunktusokkal szemben támasztott elvárásai szerinti munkásságuk bemutatását

        végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen nyelvtudást igazoló okiratok másolata

        fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzéke, valamint összefoglaló táblázat a tudományos aktivitásról az MTMT alapján

        külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát az azt véleményező, elbíráló szervek megismerhetik, és hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4002 Debrecen, Pf. 400 . BTK Dékáni Hivatala Dr. Keményfi Róbert dékánnak címeve ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/8067/2019 , valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/8067/2019, valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Debreceni Egyetem honlapja - 2019. május 11.

        Debreceni Egyetem hirdetőtáblája - 2019. május 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.