Zomba Község Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Zomba Község Önkormányzat Konyhája

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.07.01-től 2024.06.30-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7173 Zomba, Ady Endre utca 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A konyha intézményvezetői feladatának teljes körű ellátása. Iskolai, óvodai közétkeztetési feladatok szervezése, ellátása. A főzőkonyha HACCP normák szerinti működtetése. A konyha gazdaságosságának vizsgálata. A szállítókkal való kapcsolattartás, árubeszerzés, anyaggazdálkodás. Konyhai dolgozók irányítása, ellenőrzése. Az intézményvezető felelős az intézmény éves költségvetésének betartásáért, a rendszeres adatszolgáltatásért Zomba Község Önkormányzata, illetve hivatalos szervek felé.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, és élelmezésvezetői szakképesítés vagy főiskolai szintű dietetikus képesítés,

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

        legalább 3 év szakmai gyakorlat, melybe nem számít bele a Kjt. 22. § (8) bek. szerinti időtartam

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        végzettséget igazoló oklevél másolata

        szakmai önéletrajz

        nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 74/433-022 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zomba Község Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (7173 Zomba, Fő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1696-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Zomba Község Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (7173 Zomba, Fő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1696-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Tolna megye, 7173 Zomba, Fő tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat Zomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el a pályázati határidő lejártát követő első ülésén. A munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki. A munkáltató a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Zomba község honlapja (www.zomba.hu) - 2019. május 13.

        Helyi képújság - 2019. május 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.