Zomba Körzeti Intézményi Társulás

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Zombai Körzeti Óvoda és Mini Bölcsőde

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.07.01-től 2024.06.30-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7173 Zomba, Ady Endre utca 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1)-(3) bekezdésben meghatározott köznevelési intézményvezetői feladatkör és az intézményben óvodapedagógusi feladatok ellátása. Az intézmény teljes körű pedagógiai szakmai vezetése, az intézmény törvényes működésének biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések, az intézmény alapító okirata és működési dokumentumai szerint, munkáltatói jog- és feladatkör ellátása az intézmény alkalmazottai tekintetében. Felelős az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok magas színvonalon történő ellátásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

        az intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges (Nkt. 3. számú mellékletében felsorolt) felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,

        pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        legalább öt év pedagógus munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

        a Kjt. 20. § (2) bekezdésében foglaltak,

        vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó részletes szakmai önéletrajza,

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program

        vezetői gyakorlat igazolása (amennyiben van ilyen),

        végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata,

        az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy

        kinevezése esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz

        a Kjt. 41. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi okok esetében fenn állnak-e,

        a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

        kéri-e a pályázat zárt ülésen történő tárgyalását

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szűcs Sándor nyújt, a 74/433-022 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zomba Körzeti Intézményi Társulás címére történő megküldésével (7173 Zomba, Fő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1697-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Zomba Körzeti Intézményi Társulás címére történő megküldésével (7173 Zomba, Fő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1697-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Személyesen: Szűcs Sándor, Tolna megye, 7173 Zomba, Fő tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról - a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendeletben meghatározott szervezetek írásbeli véleményét is mérlegelve - a megbízási jogkör gyakorlója, Zomba Körzeti Intézményi Társulás Társulási Tanácsa a véleményezési határidő lejártát követő következő ülésén dönt. A munkáltató a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Zomba község honlapja (www.zomba.hu) - 2019. május 11.

        Helyi képújság - 2019. május 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.