Debreceni Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bölcsészettudományi Kar
Angol-Amerikai Intézet Angol Nyelvészeti nem önálló Tanszék

adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Angol nyelvű szemináriumok tartása angol leíró nyelvtan, valamint angol és általános nyelvészet témakörben. Részvétel az Angol-Amerikai Intézet specializációs és egyéb képzéseiben. Részvétel a tanszéki tehetséggondozásban, a tudományos utánpótlás nevelésében és a tanszéki rendezvények szervezésében. Aktív tudományos, publikációs és pályázati tevékenység folytatása, részvétel a hazai és nemzetközi tudományos közéletben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, anglisztika szakos MA végzettség (nyelvészeti irányultság és nyelvészeti tematikájú szakdolgozat előfeltétel),

        oktatási feladatai témájában a mesterfokozat és szakképesítés követelményeit érdemben meghaladó tudás, és ehhez kapcsolódó széleskörű tájékozottság

        eredményes tudományos munka végzésére való alkalmasság, nyelvészet területén szerzett tudományos (PhD) fokozat

        szemináriumok, gyakorlatok vezetésére való alkalmasság, képesség azok anyagának összeállítására, diákköri, szakdolgozati diplomamunkát készítő hallgatók irányítására

        magas színvonalú önálló eredmények publikálása, legalább tíz lektorált tanulmány, ebből legalább öt idegen nyelven

        legalább négy, a felsőoktatásban oktatóként eltöltött félév

        részvétel oktatási segédanyagok készítésében

        szakmai közéletben való részvétel

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        részvétel szintaktikai vagy szemantikai tematikákkal foglalkozó kutatócsoportok munkájában

        nemzetközi tudományos események szervezésében szerzett tapasztalat

        külföldi nyelvészeti konferenciákon előadóként szerzett tapasztalat

        kortárs szintaktikai elméletek értő szintű ismerete, különös tekintettel a Minimalista irányzatra és az LFG-re

        tapasztalat formális nyelvtanok számítógépes implementációjában (különös tekintettel az XLE keret ismeretére)

        külföldi oktatási tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a kar, adjunktusokkal szemben támasztott elvárásai szerinti munkásságuk bemutatását

        végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegen nyelvtudást igazoló okiratok másolata

        fontosabb publikációk és tudományos munkák jegyzéke, valamint összefoglaló táblázat a tudományos aktivitásról az MTMT alapján

        külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta legfeljebb hat hónap telt el)

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmát az azt véleményező, elbíráló szervek megismerhetik, és hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4002 Debrecen, Pf. 400 . BTK Dékáni Hivatala Dr. Keményfi Róbert dékánnak címeve ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/8066/2019 , valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KCHR/8066/2019, valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Debreceni Egyetem honlapja - 2019. május 11.

        Debreceni Egyetem hirdetőtáblája - 2019. május 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.