Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

tanácsadó (rendvédelmi alkalmazotti jogviszony keretében)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.06.15-2020.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2407 Dunaújváros-Pálhalma, Pálhalmai Országos Bv.Intézet Bernátkúti Alegység .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azonosító számú, "Fogvatartottak reintegrációja"című projekt keretében ellátandó alábbi feladatok: Fogvatartottak toborzása, kiválasztás előkészítése • fogvatartotti készségfejlesztési, képzési csoportok összeállítás előkészítése • bv. intézeten belüli és központi szakmai megvalósítókkal történő kapcsolattartás • projektdokumentáció precíz, szakszerű vezetése • egyéni fejlesztési terv készítése, felülvizsgálata, értékelése • szabadulásra történő felkészítés • egyéni és csoportos esetkezelés (családi kapcsolatok helyreállítása, segítő beszélgetés, egyéb egyéni tanácsadás), motivációs tanácsadás, szociális ügyintézés (iratpótlás, lakhatási lehetőségekkel összefüggő segítségnyújtás, szociális és társadalombiztosítási ellátáshoz való hozzáférés segítése, gyámügyi ügyintézés, tájékoztatás) • országos munkaerőpiaci tendenciák megismerése, országos munkaerőpiaci információk, foglalkozási, képzési információk megismerése és összegyűjtése, fogvatartottakkal és szabadultakkal történő megismertetése • információgyűjtés és információ megosztás az erkölcsi bizonyítványt nem igénylő munkakörökről, foglalkoztatók köréről, a közfoglalkoztatásba történő bekapcsolódás lehetőségéről • információszerzés és nyújtás a fogvatartott részére célirányosan a szabadulást megelőzően a lakóhely, illetve esetleges tartózkodási hely szerinti illetékes munkaügyi kirendeltség elérhetőségeiről • csoportos foglalkozások szervezése, vezetése (pl. álláskeresési tanácsadás, motivációs, egyéb fejlesztő, önismereti, kommunikáció- és viselkedéskorrekció, értékrend-korrekció, pénz- és erőforrás gazdálkodás, művészeti és kreatív, szabadulásra felkészítő, egyéb készségfejlesztés, resztoratív csoport) • kompetenciafejlesztő foglalkozások megtartása • a fogvatartott kérésére, az adatvédelmi szabályok betartása mellett, kapcsolatfelvételt kezdeményez a fogvatartott családjával, a büntetés-végrehajtási intézet szabályainak betartása mellett segíti a kapcsolat felvételét, vagy normalizálását, segítő beszélgetéssel támogatja a fogvatartott családi rendszerbe való visszailleszkedését • aktívan működteti a területileg illetékes szociális ellátórendszeri együttműködéseket • a BvOP iratkezelési szabályzatának megfelelően a projektben keletkezett dokumentációk, munkavégzésről készített jelentések feldolgozását, iktatását végzi a Robotzsaru rendszerben • a kliensek adatait és a számukra nyújtott szolgáltatásokat rögzíti a FANY rendszerben • a fogvatartottakkal és szabadultakkal való munka dokumentálására kliensmappát vezet • statisztikát, státuszjelentést, munkatervet készít • együttműködik a közvetlen munkatársakkal, a központi munkatársakkal, a bv. személyi állománnyal, különösen a bv. pártfogóval, reintegrációs tiszttel és a bv. intézeti szakmai vezetővel • egyéb, projektvezető és koordinációs vezető által adott feladatokat lát el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        felsőfokú végzettség és legalább 3 év szakirányú gyakorlat reintegrációs szolgáltatások nyújtása terén, vagy

        pályakezdők esetében bölcsészettudományi, társadalomtudományi, pedagógiai, államigazgatási, pszichológiai, rendészeti, vagy lelki gondozói végzettség,

        felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Word, Windows, Excel),

        magyar állampolgárság,

        büntetlen előélet,

        egészségügyi alkalmasság,

        állandó belföldi lakóhely,

        cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szociális alapvégzettség, vagy munkaerő-piaci tanácsadói képzettség,

        tréneri végzettség,

        EU-s projektek megvalósításában szerzett gyakorlat,

        reintegrációs projektben szerzett tapasztalat,

        célcsoporttal végzett munkatapasztalat,

        szociális munka területén szerzett gyakorlat,

        munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtásában szerzett gyakorlat,

        motivációs technikák gyakorlati alkalmazásának ismerete,

        ECDL,

        B kategóriás jogosítvány.

Elvárt kompetenciák:

        Csoportvezetésben szerzett tapasztalat,

        csapatmunkában való jártasság,

        nagyfokú önállóság,

        kiemelkedő szervezői és kommunikációs készség,

        pontos, precíz munkavégzés,

        mobilitás.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A legfontosabb személyes adatokat tartalmazó részletes szakmai önéletrajz (mely időrendben tartalmazza a munkahelyek pontos megjelölésével az eddigi munkaviszonyban töltött időszakokat, továbbá a meglévő iskolai végzettségeket és egyéb képzettségeket, ismereteket, szakmai tapasztalatokat).

        Motivációs levél maximum 1 oldal terjedelemben.

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

        Kérjük továbbá a munkavégzési hely pontos megjelölését.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-1-301-8333 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 30500/8/152/2019. , valamint a munkakör megnevezését: tanácsadó (rendvédelmi alkalmazotti jogviszony keretében).         Postai úton, a pályázatnak a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága címére történő megküldésével (1054 Budapest, Steindl Imre utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 30500/8/152/2019., valamint a munkakör megnevezését: tanácsadó (rendvédelmi alkalmazotti jogviszony keretében).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat a kijelölt bizottság bírálja el, melynek eredményéről minden pályázó írásban kap értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Személyes meghallgatás esetén az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges: • Az állami, szakmai iskolai végzettséget, idegen-nyelv ismeretet igazoló okiratok. • A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 41. §. (1) bekezdés a-f) pontja szerinti hatósági erkölcsi bizonyítvány. • A munkakör alkalmasságot alátámasztó orvosi igazolás (amennyiben jelenleg is ezekhez kötött beosztásban dolgozik, az erre vonatkozó nyilatkozat). • Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik. • A foglalkoztatási jogviszony jellege a 2018. évi CXV. törvény XVIII/A.fejezete alapján rendvédelmi alkalmazotti jogviszony.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bv.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.