Budapesti Corvinus Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kancellária
Jogi és Közbeszerzési Igazgatóság

jogász (ügyvivő-szakértő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1093 Budapest, Közraktár utca 4-6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezésre kerülő jogász (ügyvivő-szakértő) főbb feladatai: Általános munkaköri feladatok: szerződésminták kidolgozása, karbantartása, szervezeti egységek támogatása a mintaszerződések alkalmazásában, véleményezési jog gyakorlásának és jogi ellenjegyzés megadásának előkészítése és támogatása az Egyetem által megkötni tervezett szerződések tekintetében, belső szabályozók előkészítése, kidolgozása, a jogszabály-változások és a joggyakorlat változásának folyamatos figyelemmel kísérése, jogszabály-értelmezési feladatok ellátása és állásfoglalások előkészítése az azt igénylő szervezeti egységek felé a személyre kiszignált feladatok nyilvántartásának vezetése, a jogi tevékenységhez kapcsolódó jelentéstételi kötelezettségek kapcsolódó nyilvántartás vezetése, jelentések készítése. Egyedi munkaköri feladatok: az Egyetem polgári jogi, beszerzési tárgyú szerződéseinek elkészítése, angol-magyar nyelvű szerződéseinek szinkron formátumú előkészítése magyarul, illetve jogi szakfordításra való megküldése; az Egyetem közbeszerzési kötelezettségének teljesítéséhez jogi segítség nyújtása, szerződéstervezetek készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) BCE Kollektív Szerződése és az SzMR Foglalkoztatási Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Pályázatot mindazok nyújthatnak be, akik a meghirdetett jogász (ügyvivő-szakértő) munkakörbe kinevezhetők és megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, továbbá rendelkeznek:

        jogi egyetemi végzettség,

        jogi területen végzett 3 év gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        költségvetési szervnél szerzett tapasztalat,

        felsőoktatásban szerzett tapasztalat,

        beszerzésben-közbeszerzésben szerzett tapasztalat,

        angol nyelvű szaknyelvi tudás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A jogász (ügyvivő szakértő) munkakör betöltésére benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

        motivációs levelet,

        részletes, magyar nyelvű szakmai önéletrajzot,

        végzettségről szóló oklevelek, bizonyítványok (kicsinyített) másolatait, idegen nyelvű oklevél esetén honosított oklevelet vagy az oklevél hiteles fordítását,

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nincs büntetés vagy foglalkozás eltiltás hatálya alatt,

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul pályázati anyagának megismeréséhez, valamint a BCE hivatalos honlapján való közzétételhez (a vonatkozó jogszabályok és egyetemi szabályok szerint a pályázat az egyetem polgárai, valamint az erre jogosult véleményező és döntést hozó bizottságok és testületek tagjai számára nyilvános),

        minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 8. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-1/482-7123 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Corvinus Egyetem címére történő megküldésével (1093 Budapest, Közraktár utca 4-6. C ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/1176/2019 , valamint a munkakör megnevezését: jogász (ügyvivő-szakértő).         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Corvinus Egyetem címére történő megküldésével (1093 Budapest, Fővám tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/1176/2019, valamint a munkakör megnevezését: jogász (ügyvivő-szakértő).

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázóknak meg kell felelniük a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (Nftv.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és az Egyetem szabályzataiban, különösen a BCE Foglalkoztatási Szabályzatában (SzMR II/1.), valamint a kar szabályzataiban rögzített feltételeknek. A pályázat elbírálása a jogszabályi előírások és a BCE szabályzatai szerint történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Budapesti Corvinus Egyetem honlapja - 2019. május 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Csak az elvárásoknak megfelelt, hiánytalanul és határidőre beérkezett pályázatok kerülnek elbírálásra. A levél tárgyában kérjük a megpályázandó munkakör megnevezését és az iktatószámot (HR/1176/2019.) feltüntetni. A pályázatot – amennyiben nagyméretű – kérjük több e-mailben megküldeni, és legfeljebb 15 MB terjedelemben (munkakör megnevezésével és iktatószám feltüntetésével). A jelentkezést a hivatalos dokumentumokban szereplő (pl. személyi igazolvány, útlevél stb.) néven kérjük benyújtani Word formátumban, egy fájlban.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.uni-corvinus.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.