Nyíregyházi Szakképzési Centrum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Középiskolája és Kollégiuma

Iskolatitkár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény ügyviteli feladatainak teljes körű ellátása, tanulókkal, alkalmazottakkal kapcsolatos adminisztrációs tevékenység végzése, szervezési feladatok ellátása, ügyviteli programok kezelése (KIR és KRÉTA).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) ,valamint a(z) "A nemzeti köznevelésről szóló "2011.évi CXC. törvény továbbá "A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló "326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, ügyviteli titkár vagy gimnáziumi érettségi bizonyítvány és OKJ szerinti ügyviteli szakképesítés,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        oktatási intézményben, hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

        MS Office felhasználói szintű ismerete (irodai alkalmazások)

        pedagógus végzettség

Előnyt jelentő kompetenciák:

        pontosság, precizitás, megbízhatóság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz.

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

        Motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben).

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. június 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-70/1980-053 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NSZFH/626/462-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Iskolatitkár.         Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NSZFH/626/462-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: Iskolatitkár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, valamint, arra, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyiregyhaziszc.hu és a www.bankidonat.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.