Tassi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tassi Polgármesteri Hivatal

Pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű GYED/GYES időtartamáig, előrreláthatólag 2 év –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6098 Tass, Széchenyi út 48.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Vagyongazdálkodási feladatok, pályázatokkal kapcsolatos feladatok.

Ellátandó feladatok:

1. melléklet 19. pont II. besorolási osztály

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Általános forgalmi adóhoz kapcsolódó nyilvántartás vezetése, adatszolgáltatások teljesítése, befektetett eszközök nyilvántartása, részvétel a költségvetés és beszámolók elkészítésében, pályázati elszámolások készítése, pályázatokkal kapcsolatos feladatok (testületi anyagok előkészítése).

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, ,gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.,

        Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Önkormányzati költségvetési gazdálkodásban, költségvetési államháztartási intézményben szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        ASP rendszer gyakorlott szintű használata, ismerete

        Közigazgatási alapvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20) Korm rendelet szerint.

        Motivációs levél.

        Végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata.

        Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve betekintésre jogosulltak általi megismeréséhez hozzájárul.

        Nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 30 536-9894 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tassi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6098 Tass, Széchenyi út 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/1984-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Tassi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6098 Tass, Széchenyi út 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/1984-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6098 Tass, Széchenyi út 48. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat a polgármester véleményének kikérését követően a jegyző bírálja el. Elbírálást követően a pályázók értesítése levélben történik.Az eredménytelenül pályázók pályázati anyagai visszapostázásra kerülnek. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        tass.hu - 2019. május 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a tass.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.