Zalaszentbalázs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Zalaszentbalázsi Napköziotthonos Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. augusztus 1.-2024. július 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8772 Zalaszentbalázs, Kossuth utca 94.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint az óvoda és konyha irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, az alapító okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval és a különböző szakmai szervezetekkel. A költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        óvodapedagógus munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program

        iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél másolata

        30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        nyilatkozat a vagyon-nyilatkozattételi kötelezettség vállalásáról

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-93-391-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zalaszentbalázs Község Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8772 Zalaszentbalázs, Kossuth utca 126. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Z04/209-2/2019. , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Zalaszentbalázs Község Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8772 Zalaszentbalázs, Kossuth utca 126. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Z04/209-2/2019., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Zala megye, 8772 Zalaszentbalázs, Kossuth utca 126. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatási és Kulturális Közlöny

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.